Devatoddissadakkhiṇānumodanagāthā – Kệ Tụng Để Hồi Hướng Quả Bố Thí Đến Chư-thiên

[12] DEVATODDISSADAKKHIṆĀNUMODANAGĀTHĀ KỆ TỤNG ĐỂ HỒI HƯỚNG QUẢ BỐ THÍ ĐẾN CHƯ-THIÊN Yasmiṃ padese kappeti, Vāsaṃ paṇḍitajātiyo. Những bậc Trí

ĐỌC BÀI VIẾT