Videos 1. Tương Ưng Uẩn – 50 Kinh Căn Bản – Phẩm Nakulapitu | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 1. Tương Ưng Uẩn – 50 Kinh Căn Bản – Phẩm Nakulapitu | Ngài Thích Minh Châu Dịch  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 2. Tương Ưng Uẩn – 50 Kinh Căn Bản – Phẩm Vô Thường | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 2. Tương Ưng Uẩn – 50 Kinh Căn Bản – Phẩm Vô Thường | Ngài Thích Minh Châu Dịch

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 3. Tương Ưng Uẩn – 50 Kinh Căn Bản – Phẩm Gánh Nặng | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 3. Tương Ưng Uẩn – 50 Kinh Căn Bản – Phẩm Gánh Nặng | Ngài Thích Minh Châu Dịch

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 4. Tương Ưng Uẩn – 50 Kinh Căn Bản – Phẩm Không Phải Của Các Ông | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 4. Tương Ưng Uẩn – 50 Kinh Căn Bản – Phẩm Không Phải Của Các Ông | Ngài Thích

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 5. Tương Ưng Uẩn – 50 Kinh Căn Bản – Phẩm Tự Mình Làm Hòn Đảo | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 5. Tương Ưng Uẩn – 50 Kinh Căn Bản – Phẩm Tự Mình Làm Hòn Đảo | Ngài Thích

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 6. Tương Ưng Uẩn – 50 Kinh Giữa – Phẩm Tham Luyến | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 6. Tương Ưng Uẩn – 50 Kinh Giữa – Phẩm Tham Luyến | Ngài Thích Minh Châu Dịch  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 7. Tương Ưng Uẩn – 50 Kinh Giữa – Phẩm A-la-hán | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 7. Tương Ưng Uẩn – 50 Kinh Giữa – Phẩm A-La-Hán | Ngài Thích Minh Châu Dịch    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 8. Tương Ưng Uẩn – 50 Kinh Giữa – Phẩm Những Gì Được Ăn | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 8. Tương Ưng Uẩn – 50 Kinh Giữa – Phẩm Những Gì Được Ăn | Ngài Thích Minh Châu

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 9. Tương Ưng Uẩn – 50 Kinh Giữa – Phẩm Trưởng Lão | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 9. Tương Ưng Uẩn – 50 Kinh Giữa – Phẩm Trưởng Lão | Ngài Thích Minh Châu Dịch  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 10. Tương Ưng Uẩn – 50 Kinh Giữa – Phẩm Hoa | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 10. Tương Ưng Uẩn – 50 Kinh Giữa – Phẩm Hoa | Ngài Thích Minh Châu Dịch    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 11. Tương Ưng Uẩn – 50 Kinh Sau – Phẩm Biến | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 11. Tương Ưng Uẩn – 50 Kinh Sau – Phẩm Biến | Ngài Thích Minh Châu Dịch    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 12. Tương Ưng Uẩn – 50 Kinh Sau – Phẩm Thuyết Pháp | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 12. Tương Ưng Uẩn – 50 Kinh Sau – Phẩm Thuyết Pháp | Ngài Thích Minh Châu Dịch  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 13. Tương Ưng Uẩn – 50 Kinh Sau – Phẩm Vô Minh | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 13. Tương Ưng Uẩn – 50 Kinh Sau – Phẩm Vô Minh | Ngài Thích Minh Châu Dịch  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 14. Tương Ưng Uẩn – 50 Kinh Sau – Phẩm Than Đỏ | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 14. Tương Ưng Uẩn – 50 Kinh Sau – Phẩm Than Đỏ | Ngài Thích Minh Châu Dịch  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 15. Tương Ưng Uẩn – 50 Kinh Sau – Phẩm Kiến | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 15. Tương Ưng Uẩn – 50 Kinh Sau – Phẩm Kiến | Ngài Thích Minh Châu Dịch    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 16. Tương Ưng Radha – Phẩm Thứ Nhất | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 16. Tương Ưng Radha – Phẩm Thứ Nhất | Ngài Thích Minh Châu Dịch     TƯƠNG ƯNG BỘ

ĐỌC BÀI VIẾT