Faq: Có Nên Thiền Vipassana Để Chữa Bệnh, Hoặc Tu Tập Theo Tôn Giáo Riêng Khi Tham Dự Khoá Thiền?

Câu hỏi: Thầy nói rằng chúng ta không nên tới với Vipassana để chữa bệnh. Tuy nhiên, chúng con thấy nhiều người

ĐỌC BÀI VIẾT

Phước-thiện Bố-thí Thuốc Trị Bệnh – Tích Ngài Trưởng-lão Bākula

Phước-thiện bố-thí thuốc trị bệnh Tích Ngài Trưởng-lão Bākula Ngài Trưởng-lão có tên Bākula bởi Ngài trưởng thành trong 2

ĐỌC BÀI VIẾT

Lợi Ích Chữa Bệnh Trong Thiền Quán – Lời Giới Thiệu – Ngài Thiền Sư Mahāsī

Lợi Ích Chữa Bệnh Trong Thiền Quán – Lời Giới Thiệu – Ngài Thiền Sư Mahāsī Hiện nay, phong trào

ĐỌC BÀI VIẾT

Lợi Ích Chữa Bệnh Trong Thiền Quán – Phần I – Ngài Thiền Sư Mahāsī

Lợi Ích Chữa Bệnh Trong Thiền Quán – Phần I – Ngài Thiền Sư Mahāsī PHƯƠNG PHÁP MÀ ÐỨC PHẬT

ĐỌC BÀI VIẾT

Lợi Ích Chữa Bệnh Trong Thiền Quán – Phần Ii – Ngài Thiền Sư Mahāsī

Lợi Ích Chữa Bệnh Trong Thiền Quán – Phần II – Ngài Thiền Sư Mahāsī NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC KỂ

ĐỌC BÀI VIẾT

Lợi Ích Chữa Bệnh Trong Thiền Quán – Phần Iii – Ngài Thiền Sư Mahāsī

Lợi Ích Chữa Bệnh Trong Thiền Quán – Phần III – Ngài Thiền Sư Mahāsī SỰ LÀNH BỆNH LÀ KẾT

ĐỌC BÀI VIẾT