Pa-auk Sayadaw | Tiểu Sử Ngài Thiền Sư Pa-auk Tawya Sayadaw

TIỂU SỬ BẬC ĐẠI THIỀN SƯ CAO THƯỢNG, NGÀI ĐẠI TRƯỞNG LÃO PA-AUK TAWYA SAYADAW, TÔN GIẢ ĀCIṆṆA Bậc Đại

ĐỌC BÀI VIẾT

Biết Và Thấy – Bài Pháp Thoại 1 – Làm Thế Nào Để Tu Tập Niệm Hơi Thở Đạt Đến An Chỉ Định

BÀI PHÁP THOẠI 1 Làm thế nào để tu tập niệm hơi thở đạt đến An chỉ định Lời mở

ĐỌC BÀI VIẾT

Biết Và Thấy – Bài Pháp Thoại 2 – Hành Giả Tu Tập An Chỉ Định Trên Các Đề Mục Thiền Khác Như Thế Nào

BÀI PHÁP THOẠI 2 Hành giả tu tập An chỉ định trên các đề mục Thiền khác như thế nào

ĐỌC BÀI VIẾT

Biết Và Thấy – Bài Pháp Thoại 5 – Phân Biệt Danh

BÀI PHÁP THOẠI 5 Phân biệt Danh Trong bài giảng vừa rồi, chúng ta đã bàn về cách làm thế

ĐỌC BÀI VIẾT

Biết Và Thấy – Bài Pháp Thoại 6 – Làm Thế Nào Để Thấy Những Mắc Xích Của Duyên Khởi

BÀI PHÁP THOẠI 6 Làm thế nào để thấy những mắc xích của Duyên Khởi Trong bài giảng vừa rồi,

ĐỌC BÀI VIẾT

Biết Và Thấy – Bài Pháp Thoại 7 – Tu Tập Tuệ Minh Sát Như Thế Nào Để Thấy Niết-bàn

BÀI PHÁP THOẠI 7 Tu tập Tuệ Minh Sát như thế nào để thấy Niết-bàn Trong bài giảng vừa rồi,

ĐỌC BÀI VIẾT

Biết Và Thấy – Bài Pháp Thoại 8 – Những Ước Nguyện Của Đức Phật Cho Các Hàng Đệ Tử Và Giáo Pháp Của Ngài

BÀI PHÁP THOẠI 8 Những ước nguyện của Đức Phật cho các hàng đệ tử và giáo pháp của Ngài

ĐỌC BÀI VIẾT

Ánh Sáng Của Tuệ – Mục Lục & Giới Thiệu – Pa Auk Sayadaw

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA THÀNH KÍNH ĐẢNH LỄ ĐỨC THẾ TÔN, BẬC ỨNG CÚNG, ĐẤNG CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC   Trí tuệ khôn

ĐỌC BÀI VIẾT