Vấn Đáp Đại Cương Vi Diệu Pháp Và Tâm – Lời Nói Ðầu

LỜI NÓI ÐẦU Cố Ðại Trưởng-lão SANTAKICCA (TỊNH SỰ) mang môn ABHIDHAMMA về với Phật-học trong xứ Việt và truyền

ĐỌC BÀI VIẾT