Videos 1. Phẩm Y Chỉ (nissayavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 11

Videos 1. Phẩm Y Chỉ (Nissayavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 11  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 2. Phẩm Tuỳ Niệm (anussativagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 11

Videos 2. Phẩm Tuỳ Niệm (Anussativagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 11  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 3. Phẩm Tổng Kết (sāmaññavagga, Rāgapeyyāla) | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 3. Phẩm Tổng Kết (Sāmaññavagga, Rāgapeyyāla) | Ngài Thích Minh Châu Dịch     TĂNG CHI BỘ KINH PHẦN

ĐỌC BÀI VIẾT