Phật Pháp Giảng Giải – Chương II – Những Bài Giảng Ðặc Biệt Liên Quan Ðến Giới (Sila)

CHƯƠNG II NHỮNG BÀI GIẢNG ÐẶC BIỆT LIÊN QUAN ÐẾN GIỚI (SÌLA) Bài 11: ÐẠO PHẬT Ở MIẾN ÐIỆN Tại

ĐỌC BÀI VIẾT

Phật Pháp Giảng Giải – Chương Iv – Những Bài Giảng Ðặc Biệt Liên Quan Ðến Tuệ (pannà) Tiếp Theo

Bài 28: THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN (PATICCASAMUPPÀDA) Ðề tài giảng hôm nay, hiển nhiên như bức sơ đồ trên bảng

ĐỌC BÀI VIẾT