Video 2. Nữ Sắc – Phẩm Đoạn Triền Cái | Giảng Giải Tăng Chi Bộ Kinh Tập 1 – Sư Giác Nguyên (sư Toại Khanh)

Video 2. Nữ Sắc – Phẩm Đoạn Triền Cái | Giảng Giải Tăng Chi Bộ Kinh Tập 1 – Sư

ĐỌC BÀI VIẾT

Video 3. Triền Cái (tt) – Khó Sử Dụng – Không Điều Phục – Đặt Hướng Và Trong Sáng – Búng Ngón Tay

Video 3. Triền Cái (tt) – Khó Sử Dụng – Không Điều Phục – Đặt Hướng Và Trong Sáng –

ĐỌC BÀI VIẾT

Video 4. Tinh Tấn – Làm Bạn Với Thiện | Giảng Giải Tăng Chi Bộ Kinh Tập 1 – Sư Giác Nguyên (sư Toại Khanh)

Video 4. Tinh Tấn – Làm Bạn Với Thiện | Giảng Giải Tăng Chi Bộ Kinh Tập 1 – Sư

ĐỌC BÀI VIẾT