Chương Iii – Ân-đức Phật-bảo Thứ Bảy: Satthā Devamanussānaṃ

7- Ân-Đức Phật-Bảo Thứ Bảy: Satthā devamanussānaṃ Itipi so Bhagavā Satthā devamanussānaṃ. (Cách đọc: Í-tí-pí xô Phá-gá-voa Xặt-tha Đê-voá-má- nút-xa-năng)

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương Iii – Đề-mục Niệm-niệm 9 Ân-đức Phật-bảo (buddhānussati)

Đề-Mục Niệm-Niệm 9 Ân-Đức Phật-Bảo (Buddhānussati) 9 ân-đức Phật-bảo là đối-tượng của đề-mục niệm- niệm ân-đức Phật-bảo. Đề-mục niệm-niệm 9

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương Iii – Ân-đức Tăng-bảo (saṃghaguṇa)

III-  ÂN-ĐỨC TĂNG-BẢO (Saṃghaguṇa) Trong bài kinh Dhajaggasutta, Đức-Phật dạy chư tỳ- khưu niệm 9 ân-đức Tăng-bảo như sau: “Suppaṭipanno

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương Iii – Ân-đức Tăng-bảo

7-   Ân-Đức Tăng-Bảo Thứ Bảy: Dakkhiṇeyyo Bhagavato sāvakasaṃgho. (Cách đọc: Đắc-khí-nây-giô Phá-gá-vóa-tô Xa-vóa-cá-xăng-khô) Dakkhiṇeyyo: Chư Thánh-tăng thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương Iii – Quả Báu Phước-thiện Bố-thí Đến Tỳ-khưu-tăng

Quả Báu Phước-Thiện Bố-Thí Đến Tỳ-Khưu-Tăng Thí-chủ có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, dù

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương Iii – Sự Lợi Ích Niệm Ân-đức Tam-bảo

Sự Lợi Ích Niệm Ân-Đức Tam-Bảo Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định hoặc pháp- hành thiền-tuệ, sống một mình trong khu rừng

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương Iv – Bậc Thiện-trí Biết Rõ Đức-phật Mới Quy-y Tam-bảo

Bậc Thiện-Trí Biết Rõ Đức-Phật Mới Quy-Y Tam-Bảo Nghe người ta tán dương ca tụng Đức-Phật Gotama, vị Bà-la-môn Brahmāyu

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương Iv – Nguyên Nhân Quy-y Tam-bảo

Nguyên Nhân Quy-y Tam-Bảo Những người có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, có đại- thiện-tâm thành kính

ĐỌC BÀI VIẾT