Kênh Youtube Phật Giáo Theravāda VN

Các videos trong kênh youtube Phật Giáo Theravāda VN

13th Special Retreat 2011 – 2012 – U Paṇḍitā Sayadaw

Updated yesterday

VIEW FULL PLAYLIST

60NOW PLAYING

12th Special Retreat 2010 – 2011 – U Paṇḍitā Sayadaw

Updated yesterday

VIEW FULL PLAYLIST

52NOW PLAYING

11th Special Retreat 2009 – 2010 – U Paṇḍitā Sayadaw

Updated 2 days ago

VIEW FULL PLAYLIST

57NOW PLAYING

10th Special Retreat 2008 – 2009 – U Paṇḍitā Sayadaw

Updated 2 days ago

VIEW FULL PLAYLIST

48NOW PLAYING

9th Special Retreat 2007 – 2008 – U Paṇḍitā Sayadaw

Updated 4 days ago

VIEW FULL PLAYLIST

29NOW PLAYING

Đọc Hiểu Pali – Tỳ Khưu Thiện Hảo (Vāyāma Bhikkhu)

Updated 4 days ago

VIEW FULL PLAYLIST

53NOW PLAYING

8th Special Retreat 2006 – 2007 – U Paṇḍitā Sayadaw

Updated 4 days ago

VIEW FULL PLAYLIST

52NOW PLAYING

7th Special Retreat 2005 – 2006 – U Paṇḍitā Sayadaw

Updated 5 days ago

VIEW FULL PLAYLIST

56NOW PLAYING

6th Special Retreat 2004 – 2005 – U Paṇḍitā Sayadaw

Updated 6 days ago

VIEW FULL PLAYLIST

54NOW PLAYING

5th Special Retreat 2003 – 2004 – U Paṇḍitā Sayadaw

Updated 6 days ago

VIEW FULL PLAYLIST

26NOW PLAYING

4th Special Retreat 2002 – 2003 – U Paṇḍitā Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

60NOW PLAYING

3rd Special Retreat 2001 – 2002 – U Paṇḍitā Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

69NOW PLAYING

2nd Special Retreat 2000 – 2001 – U Paṇḍitā Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

49NOW PLAYING

1st Special Retreat 1998 – 1999 – U Paṇḍitā Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

50NOW PLAYING

17th Special Retreat 2014 – 2015 – U Paṇḍitā Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

157NOW PLAYING

IMS Forest Refuge – U Paṇḍitā Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

8NOW PLAYING

Ai Mua Xe Rác – Thiền Sư Ajahn Brahm

VIEW FULL PLAYLIST

19NOW PLAYING

Hành Trình Đến Chánh Niệm – Thiền Sư Bhante Henepola Gunaratana

VIEW FULL PLAYLIST

16NOW PLAYING

Lộ Trình Tâm Và Sắc Pháp – Thiền Sư Rewata Dhamma

VIEW FULL PLAYLIST

15NOW PLAYING

Saṃyuttanikāya – Part 3 (KHANDHA VAGGASAṂYUTTA)

VIEW FULL PLAYLIST

12NOW PLAYING

Saṃyuttanikāya – Part 5 (MAHĀ VAGGASAṂYUTTA)

VIEW FULL PLAYLIST

14NOW PLAYING

Saṃyuttanikāya – Part 4 (SAḶĀYATANA VAGGASAṂYUTTA)

VIEW FULL PLAYLIST

19NOW PLAYING

Saṃyuttanikāya – Part 2 (NIDĀNA VAGGASAṂYUTTA)

VIEW FULL PLAYLIST

10NOW PLAYING

Majjhimanikāya – Part 15 (SAḶĀYATANA VAGGA)

VIEW FULL PLAYLIST

27NOW PLAYING

Saṃyuttanikāya – Part 1 (SAGĀTHĀ VAGGASAṂYUTTA)

VIEW FULL PLAYLIST

12NOW PLAYING

Majjhimanikāya – Part 14 (VIBHAṄGA VAGGA)

VIEW FULL PLAYLIST

10NOW PLAYING

Majjhimanikāya – Part 13 (SUÑÑATA VAGGA)

VIEW FULL PLAYLIST

10NOW PLAYING

Cẩm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp

VIEW FULL PLAYLIST

4NOW PLAYING

Đọc & Dịch Kinh Đại Niệm Xứ Mahāsatipaṭṭhānasutta – Tỳ Khưu Thiện Hảo (Bhikkhu Vāyāma) Giảng

VIEW FULL PLAYLIST

12NOW PLAYING

Mặt Hồ Tĩnh Lặng – Thiền Sư Ajahn Chah

VIEW FULL PLAYLIST

10NOW PLAYING

Majjhimanikāya – Part 12 (ANUPADA VAGGA)

VIEW FULL PLAYLIST

10NOW PLAYING

Majjhimanikāya – Part 11 (DEVADAHA VAGGA)

VIEW FULL PLAYLIST

20NOW PLAYING

Majjhimanikāya – Part 10 (BRĀHMAṆA VAGGA)

VIEW FULL PLAYLIST

19NOW PLAYING

Majjhimanikāya – Part 9 (RĀJA VAGGA)

VIEW FULL PLAYLIST

20NOW PLAYING

Majjhimanikāya – Part 8 (PARIBBĀJAKA VAGGA)

VIEW FULL PLAYLIST

15NOW PLAYING

Majjhimanikāya – Part 7 (BHIKKHU VAGGA)

VIEW FULL PLAYLIST

10NOW PLAYING

Majjhimanikāya – Part 6 (GAHAPATI VAGGA)

VIEW FULL PLAYLIST

10NOW PLAYING

Majjhimanikāya – Part 5 (CŪḶAYAMAKA VAGGA)

VIEW FULL PLAYLIST

10NOW PLAYING

Majjhimanikāya – Part 4 (MAHĀYAMAKA VAGGA)

VIEW FULL PLAYLIST

11NOW PLAYING

Majjhimanikāya – Part 3 (OPAMMA VAGGA)

VIEW FULL PLAYLIST

12NOW PLAYING

Majjhimanikāya – Part 2 (SĪHANĀDA VAGGA)

VIEW FULL PLAYLIST

17NOW PLAYING

Majjhimanikāya – Part 1 (MŪLAPARIYĀYA VAGGA)

VIEW FULL PLAYLIST

14NOW PLAYING

Dīghanikāya – Part 3 (PĀTHIKA VAGGA)

VIEW FULL PLAYLIST

19NOW PLAYING

Dīghanikāya – Part 2 (MAHĀ VAGGA)

VIEW FULL PLAYLIST

14NOW PLAYING

Dīghanikāya – Part 1 (Sīlakkhandha Vagga)

VIEW FULL PLAYLIST

6NOW PLAYING

Chỉ Là Một Cội Cây – Ajahn Chah

VIEW FULL PLAYLIST

14NOW PLAYING

Trong Vòng Sinh Diệt – Thiền Sư Ajahn Chah

VIEW FULL PLAYLIST

31NOW PLAYING

Lẽ Sinh Diệt, Lý Tu Hành – Thiền Sư Ajahn Chah

VIEW FULL PLAYLIST

95NOW PLAYING

Những Lời Dạy Vượt Thời Gian Của Ajahn Chah – Thiền Sư Ajahn Chah

VIEW FULL PLAYLIST

5NOW PLAYING

Tụng Kinh Pali – Kinh Đại Niệm Xứ Mahāsatipaṭṭhānasutta

VIEW FULL PLAYLIST

6NOW PLAYING

Thân Và Tâm – Thiền Sư Ajahn Chah

VIEW FULL PLAYLIST

7NOW PLAYING

Phật Tại Tâm – Thiền Sư Ajahn Chah

VIEW FULL PLAYLIST

9NOW PLAYING

Tâm Thiên Nhiên – Thiền Sư Ajahn Chah

VIEW FULL PLAYLIST

43NOW PLAYING

Có Bấy Nhiêu Đó Thôi – Cảm Niệm Về Thiền Sư Kim Triệu

VIEW FULL PLAYLIST

2NOW PLAYING

Ân Đức Phật – Bodhi Bhikkhu

VIEW FULL PLAYLIST

34NOW PLAYING

Đoạn Trừ Lậu Hoặc – Thiền Sư Acharya Buddharakkhita

VIEW FULL PLAYLIST

28NOW PLAYING

Con Đường Thiền Chỉ & Thiền Quán – Thiền Sư Mahathera Henepola Gunaratana

VIEW FULL PLAYLIST

21NOW PLAYING

Tâm Và Đạo – Thiền Sư Ajahn Sumedo

VIEW FULL PLAYLIST

29NOW PLAYING

Tương Ưng Bộ Kinh Phần 2 – Thiên Nhân Duyên Nidānavagga-Saṃyutta (Bản Không Lồng Nhạc) – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

79NOW PLAYING

Các Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng Myanmar Đến Việt Nam

VIEW FULL PLAYLIST

22NOW PLAYING

Tăng Chi Bộ Kinh Phần 10 – Mười Pháp (Dasaka) – Ngài Thích Minh Châu Dịch (Bản Không Lồng Nhạc)

VIEW FULL PLAYLIST

19NOW PLAYING

Pháp Hành Đưa Đến Sự Bình An – Ngài Thiền Sư U Paṇḍitā

VIEW FULL PLAYLIST

11NOW PLAYING

Paritta Chanting – Ngài Thiền Sư U Paṇḍitā

VIEW FULL PLAYLIST

11NOW PLAYING

Hương Vị Pháp Bảo – Ngài Thiền Sư U Sīlānanda

VIEW FULL PLAYLIST

3NOW PLAYING

Tăng Chi Bộ Kinh Phần 11 – Mười Một Pháp (Ekadasaka) – Ngài Thích Minh Châu Dịch (Bản Không Lồng Nhạc)

VIEW FULL PLAYLIST

10NOW PLAYING

Tăng Chi Bộ Kinh Phần 9 – Chín Pháp (Navaka) – Ngài Thích Minh Châu Dịch (Bản Không Lồng Nhạc)

VIEW FULL PLAYLIST

10NOW PLAYING

Tăng Chi Bộ Kinh Phần 8 – Tám Pháp (Aṭṭhaka) – Ngài Thích Minh Châu Dịch (Bản Không Lồng Nhạc)

VIEW FULL PLAYLIST

9NOW PLAYING

Tăng Chi Bộ Kinh Phần 7 – Năm Pháp (Sattaka) – Ngài Thích Minh Châu Dịch (Bản Không Lồng Nhạc)

VIEW FULL PLAYLIST

12NOW PLAYING

Tăng Chi Bộ Kinh Phần 6 – Sáu Pháp (Chakka) – Ngài Thích Minh Châu Dịch (Bản Không Lồng Nhạc)

VIEW FULL PLAYLIST

26NOW PLAYING

Tăng Chi Bộ Kinh Phần 5 – Năm Pháp (Pañcaka) – Ngài Thích Minh Châu Dịch (Bản Không Lồng Nhạc)

VIEW FULL PLAYLIST

28NOW PLAYING

Tăng Chi Bộ Kinh Phần 4 – Bốn Pháp (Catukka) – Ngài Thích Minh Châu Dịch (Bản Không Lồng Nhạc)

VIEW FULL PLAYLIST

16NOW PLAYING

Tăng Chi Bộ Kinh Phần 3 – Ba Pháp (Tika) – Ngài Thích Minh Châu Dịch (Bản Không Lồng Nhạc)

VIEW FULL PLAYLIST

17NOW PLAYING

Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2 – Hai Pháp (Duka) – Ngài Thích Minh Châu Dịch (Bản Không Lồng Nhạc)

VIEW FULL PLAYLIST

88NOW PLAYING

Tương Ưng Bộ Kinh Phần 5 – Thiên Đại Phẩm Mahāvagga-Saṃyutta (Bản Không Lồng Nhạc) – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

21NOW PLAYING

Tăng Chi Bộ Kinh Phần 1 – Một Pháp (Ekaka) – Ngài Thích Minh Châu Dịch (Bản Không Lồng Nhạc)

VIEW FULL PLAYLIST

33NOW PLAYING

Tương Ưng Bộ Kinh Phần 4 – Thiên Sáu Xứ Saḷāyatanavagga-Saṃyutta (Bản Không Lồng Nhạc) – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

31NOW PLAYING

Tương Ưng Bộ Kinh Phần 3 – Thiên Uẩn Khandhavagga-Saṃyutta (Bản Không Lồng Nhạc) – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

28NOW PLAYING

Tương Ưng Bộ Kinh Phần 1 – Thiên Có Kệ (Bản Không Lồng Nhạc) – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

52NOW PLAYING

Kinh Trung Bộ Phần 3 – 50 Kinh Thượng (Bản Không Lồng Nhạc) – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

21NOW PLAYING

Khóa Thiền Vipassana Năm 2008 – Ngài Thiền Sư U Jatila

VIEW FULL PLAYLIST

32NOW PLAYING

Khóa Thiền Vipassana Năm 2013 – Ngài Thiền Sư U Jatila

VIEW FULL PLAYLIST

12NOW PLAYING

Khóa Thiền Vipassana Năm 2016 – Ngài Thiền Sư U Jatila

VIEW FULL PLAYLIST

15NOW PLAYING

Khóa Thiền Vipassana Năm 2015 – Ngài Thiền Sư U Jatila

VIEW FULL PLAYLIST

20NOW PLAYING

Khóa Thiền Vipassana Năm 2009 – Ngài Thiền Sư U Paññathami

VIEW FULL PLAYLIST

15NOW PLAYING

Khóa Thiền Vipassana Năm 2002 – Ngài Thiền Sư U Paññathami

VIEW FULL PLAYLIST

50NOW PLAYING

Kinh Trung Bộ Phần 2 – 50 Kinh Trung (Bản Không Lồng Nhạc) – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

37NOW PLAYING

Kinh Trường Bộ (Bản Không Lồng Nhạc) – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

50NOW PLAYING

Kinh Trung Bộ Phần 1 – 50 Kinh Căn Bản (Bản Không Lồng Nhạc) – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

4NOW PLAYING

Trình Pháp Tứ Niệm Xứ – Ngài Thiền Sư U Paññathami

VIEW FULL PLAYLIST

118NOW PLAYING

Khóa thiền Vipassana 10 ngày – S.N. Goenka

VIEW FULL PLAYLIST

39NOW PLAYING

Tạng Kinh – Kinh Trường Bộ Phần 1 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

35NOW PLAYING

Tạng Kinh – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 3 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

32NOW PLAYING

Tạng Kinh – Trường Bộ Kinh Phần 2 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

29NOW PLAYING

Biết Và Thấy – Ngài Thiền Sư Pa Auk Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

44NOW PLAYING

Khóa Thiền Vipassana Năm 2010 – Ngài Thiền Sư U Jatila

VIEW FULL PLAYLIST

8NOW PLAYING

Minh Sát Thực Tiễn – Ngài Thiền Sư Mahasi

VIEW FULL PLAYLIST

28NOW PLAYING

Ngay Trong Kiếp Sống Này – Ngài Thiền Sư U Pandita

VIEW FULL PLAYLIST

10NOW PLAYING

Videos Các Ngài Tam Tạng Việt Nam

VIEW FULL PLAYLIST

11NOW PLAYING

Ốc Đảo Tự Thân – Ni Sư Ayya Khema

VIEW FULL PLAYLIST

18NOW PLAYING

Khi Nào Chim Sắt Bay – Ni Sư Ayya Khema

VIEW FULL PLAYLIST

47NOW PLAYING

Tạng Luật – Tiểu Phẩm Phần 2 – Tỳ Khưu Indacanda Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

56NOW PLAYING

Tạng Luật – Tiểu Phẩm Phần 1 – Tỳ Khưu Indacanda Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

29NOW PLAYING

Hướng Dẫn Hành Thiền Theo Truyền Thống Ngài Thiền Sư Mahasi Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

21NOW PLAYING

Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán – Ngài Thiền Sư Henepola Gunaratana

VIEW FULL PLAYLIST

9NOW PLAYING

Hướng Dẫn Hành Thiền Cơ Bản – Ngài Thiền Sư Zatila

VIEW FULL PLAYLIST

5NOW PLAYING

Hướng Dẫn Đi Kinh Hành (Trung Tâm Thiền Paṇḍitarāma)

VIEW FULL PLAYLIST

28NOW PLAYING

Khoá Học Về Niết Bàn (Nibbāna) – Đại Trưởng Lão Nandamala

VIEW FULL PLAYLIST

15NOW PLAYING

Minh Sát Tu Tập – Nữ Thiền Sư Achaan Naeb

VIEW FULL PLAYLIST

39NOW PLAYING

Hướng Dẫn Hành Thiền Tại Nhà

VIEW FULL PLAYLIST

6NOW PLAYING

Giải Thoát Khỏi Sân Hận – Thiền Sư Alubomulle Sumanasara

VIEW FULL PLAYLIST

9NOW PLAYING

Buông Bỏ Buồn Vui – Thiền Sư Ajahn Brahm

VIEW FULL PLAYLIST

40NOW PLAYING

Tạng Kinh – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 4 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

36NOW PLAYING

Tạng Kinh – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

34NOW PLAYING

Tạng Kinh – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 1 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

16NOW PLAYING

Lớp Học Pali Tiếng Anh – Stephen Sas (Đệ Tử Ngài Bodhi Bhikkhu)

VIEW FULL PLAYLIST

55NOW PLAYING

Tạng Kinh – Kinh Trung Bộ Phần 3 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

53NOW PLAYING

Tạng Kinh – Kinh Trung Bộ Phần 2 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

55NOW PLAYING

Tạng Kinh – Kinh Trung Bộ Phần 1 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

21NOW PLAYING

Tạng Kinh – Tiểu Bộ Kinh Phần 10 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

11NOW PLAYING

Vượt Qua Chướng Ngại – Ngài Thiền Sư Pa-Auk Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

20NOW PLAYING

Tạng Kinh – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 1- Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

23NOW PLAYING

Tạng Kinh – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 2 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

25NOW PLAYING

Tạng Kinh – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 3 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

30NOW PLAYING

Tạng Kinh – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 4 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

28NOW PLAYING

Tạng Kinh – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 5 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

21NOW PLAYING

Tạng Kinh – Tiểu Bộ Kinh Phần 9 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

43NOW PLAYING

Tạng Kinh – Tiểu Bộ Kinh Phần 8 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

30NOW PLAYING

Tạng Kinh – Tiểu Bộ Kinh Phần 7 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

25NOW PLAYING

Tạng Kinh – Tiểu Bộ Kinh Phần 6 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

31NOW PLAYING

Tạng Kinh – Tiểu Bộ Kinh Phần 5 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

23NOW PLAYING

Tạng Kinh – Tiểu Bộ Kinh Phần 2 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

28NOW PLAYING

Tạng Kinh – Tiểu Bộ Kinh Phần 4 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

36NOW PLAYING

Tạng Kinh – Tiểu Bộ Kinh Phần 3 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

28NOW PLAYING

Tạng Kinh – Tiểu Bộ Kinh Phần 1 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

33NOW PLAYING

Giới Bổn – Tỳ Khưu Ni – Tỳ Khưu Indacanda Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

58NOW PLAYING

Tạng Luật – Phân Tích Giới Tỳ Khưu Phần 2 – Tỳ Khưu Indacanda Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

8NOW PLAYING

Introduction to Pāli Course – Part 3 – by Ven Sugatavaṃsa

VIEW FULL PLAYLIST

13NOW PLAYING

Introduction to Pāli Course – Part 2 – by Ven Sugatavaṃsa

VIEW FULL PLAYLIST

20NOW PLAYING

Tìm Hiểu Pháp Môn Niệm Thọ – S.N. Goenka – Tỳ Khưu Pháp Thông Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

17NOW PLAYING

Introduction to Pāli Course – Part 1 – by Ven Sugatavaṃsa

VIEW FULL PLAYLIST

34NOW PLAYING

Vì Lợi Ích Của Nhiều Người – S.N. Goenka

VIEW FULL PLAYLIST

22NOW PLAYING

Khóa Thiền 21 Ngày Năm 2010 – Thiền Sư Beelin

VIEW FULL PLAYLIST

16NOW PLAYING

Special Pali Chanting By S.N. Goenka & Sayagyi U Ba Khin

VIEW FULL PLAYLIST

29NOW PLAYING

Bản Đồ Hành Trình Tâm Linh – Thiền Sư U Jotika

VIEW FULL PLAYLIST

12NOW PLAYING

Đức Phật Đã Dạy Những Gì – Thiền Sư Walpola Rahula

VIEW FULL PLAYLIST

12NOW PLAYING

Những Đại Đệ Tử Của Đức Phật

VIEW FULL PLAYLIST

24NOW PLAYING

Bát Chánh Đạo – Con Đường Đi Đến Hạnh Phúc – Bhante Henepola Gunaratana

VIEW FULL PLAYLIST

8NOW PLAYING

Bài Giảng Về Abhidhamma – Tỳ Khưu Dr. Nandamalabhivamsa

VIEW FULL PLAYLIST

14NOW PLAYING

Căn Bản Thiền Minh Sát – Thiền sư Mahasi

VIEW FULL PLAYLIST

4NOW PLAYING

The Rise Of Dhamma – Sự Hồi Sinh Của Dhamma

VIEW FULL PLAYLIST

17NOW PLAYING

Ký Sự Dhamma – S.N. Goenka

VIEW FULL PLAYLIST

21NOW PLAYING

Vi Diệu Pháp – Ven Sugatavamsa

VIEW FULL PLAYLIST

34NOW PLAYING

Venerable Acariya – Phra Acharn Mun Bhuridatta Thera

VIEW FULL PLAYLIST

16NOW PLAYING

Từ Vô Minh Đến Minh – Sayadaw U. Ottamasara

VIEW FULL PLAYLIST

18NOW PLAYING

Hãy Đến Đây Để Thấy – Ni Sư Ayya Khema

VIEW FULL PLAYLIST

28NOW PLAYING

Khóa Thiền Đà Lạt 2014 – Revata Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

16NOW PLAYING

Hành Trình Tới Giác Ngộ & Giải Thoát – Mae Chee Kaew

VIEW FULL PLAYLIST

18NOW PLAYING

Khóa Thiền Vipassana 2005 – Thiền Sư U Pandita

VIEW FULL PLAYLIST

10NOW PLAYING

Khóa Thiền Pa Auk 2019 – Thiền Sư Kumarabhivamsa

VIEW FULL PLAYLIST

11NOW PLAYING

Luận Giải Về Nghiệp – Sayadaw Nandamālābhivaṃsa

VIEW FULL PLAYLIST

19NOW PLAYING

Duyên Hệ Trong Đời Sống Thường Nhật

VIEW FULL PLAYLIST

14NOW PLAYING

Kinh Hộ Trì – Pa Auk Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

4NOW PLAYING

Thảo Luận Về Anapanasati – Thiền Niệm Hơi Thở – U Pannananda

VIEW FULL PLAYLIST

25NOW PLAYING

Khóa Thiền Vipassana 2019 – Thiền Sư U Jatila

VIEW FULL PLAYLIST

42NOW PLAYING

Tạng Luật Nam Truyền – Đại Phẩm Tập 1

VIEW FULL PLAYLIST

7NOW PLAYING

Trạch Pháp – Susan Elbaum Jootla Dalhouse

VIEW FULL PLAYLIST

15NOW PLAYING

Pháp Duyên Sanh – Thiền Sư Mogok Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

15NOW PLAYING

Sống Viên Mãn Kiếp Này – Thiền Sư Munindra

VIEW FULL PLAYLIST

17NOW PLAYING

Chánh Niệm & Giải Thoát – Thiền Sư U Silananda

VIEW FULL PLAYLIST

27NOW PLAYING

Khóa Thiền Vipassana 2009 – Thiền Sư U Pandita

VIEW FULL PLAYLIST

15NOW PLAYING

Dipa Ma – Cuộc Đời Và Di Huấn

VIEW FULL PLAYLIST

30NOW PLAYING

Khóa Thiền Vipassana 2014 – Thiền Sư U Jatila

VIEW FULL PLAYLIST

25NOW PLAYING

Khóa Thiền Vipassana 2017 – Thiền Sư U Jatila

VIEW FULL PLAYLIST

12NOW PLAYING

Ngôi Nhà Chánh Niệm – Thiền Sư Sayadaw U Jotika

VIEW FULL PLAYLIST

37NOW PLAYING

Suối Nguồn Tâm Linh – Ajahn Chah

VIEW FULL PLAYLIST

33NOW PLAYING

Khóa Thiền Vipassana 2018 – Thiền Sư U Jatila

VIEW FULL PLAYLIST

13NOW PLAYING

[Tóm lược pháp thoại khóa thiền Vipassana 10 ngày] – Thiền sư S.N. Goenka

VIEW FULL PLAYLIST

25NOW PLAYING

Ngũ Giới Là Thường Giới Của Mọi Người – Tỳ Khưu Hộ Pháp

VIEW FULL PLAYLIST

6NOW PLAYING

Public Talk (English) – S.N. Goenka

VIEW FULL PLAYLIST

10NOW PLAYING

Các Bài Kinh Pali – Bhante Indaratana Ngâm Tụng (Sri Lanka)

VIEW FULL PLAYLIST

41NOW PLAYING

Nền Tảng Phật Giáo – Quyển 1 – Tam Bảo – Tỳ Khưu Hộ Pháp

VIEW FULL PLAYLIST

31NOW PLAYING

Nền Tảng Phật Giáo – Quyển 2 – Quy Y Tam Bảo – Tỳ Khưu Hộ Pháp

VIEW FULL PLAYLIST

43NOW PLAYING

Nền Tảng Phật Giáo – Quyển 4 – Nghiệp & Quả Của Nghiệp – Tỳ Khưu Hộ Pháp

VIEW FULL PLAYLIST

40NOW PLAYING

Nền Tảng Phật Giáo – Quyển 5 – Phước Thiện – Tỳ Khưu Hộ Pháp

VIEW FULL PLAYLIST

42NOW PLAYING

PALI HÀM THỤ – Ni Sư Liễu Pháp

VIEW FULL PLAYLIST

30NOW PLAYING

Pháp Thoại Khóa Thiền Vipassana – Thiền Sư U Jatila

VIEW FULL PLAYLIST

11NOW PLAYING

10 Day Vipassana Discourses (English) – S.N. Goenka

VIEW FULL PLAYLIST

9NOW PLAYING

Pháp Thoại Khóa Thiền Satipathana 8 Ngày – Thiền Sư S.N. Goenka

VIEW FULL PLAYLIST

50NOW PLAYING

Nghệ Thuật Sống – Thiền Sư S.N. Goenka (Chia Chi Tiết)

VIEW FULL PLAYLIST

15NOW PLAYING

Tuyết Rơi Giữa Mùa Hè – Thiền Sư U Jotika

VIEW FULL PLAYLIST

29NOW PLAYING

[Pháp Hạnh Ba-La-Mật] – Tỳ Khưu Hộ Pháp

VIEW FULL PLAYLIST

45NOW PLAYING

Nền Tảng Phật Giáo – Quyển 3 – Pháp Hành Giới

VIEW FULL PLAYLIST

12NOW PLAYING

Thiền Sư Zatila – Tại Thiền Viện Phước Sơn – Mùa Thu 2015

VIEW FULL PLAYLIST

14NOW PLAYING

Ánh Đạo Vàng – Ký Sự Phật Giáo Myanmar

VIEW FULL PLAYLIST

10NOW PLAYING

Những Lời Dạy Của Ajahn Chah – Thiền Sư Ajahn Chah

VIEW FULL PLAYLIST

11NOW PLAYING
PLAY ALL

11 Bài Kinh Paritta | Thiền Sư U Paṇḍitā ★ Đệ Tử Ngài Mahāsī

VIEW FULL PLAYLIST

11NOW PLAYING

11 Bài Kinh Paritta | Thiền Sư U Sīlananda ★ Đệ Tử Ngài Mahasi

VIEW FULL PLAYLIST

14NOW PLAYING

Thấy Biết – Bây Giờ & Ở Đây – Ni Sư Ayya Khema

VIEW FULL PLAYLIST

38NOW PLAYING

39 Bài Giảng | Thiền Sư U Paṇḍitā | Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

VIEW FULL PLAYLIST

17NOW PLAYING

Vô Ngã – Thiền sư U Silananda

VIEW FULL PLAYLIST

11NOW PLAYING

Những Thiền Sư Đương Thời

VIEW FULL PLAYLIST

12NOW PLAYING

Nghệ Thuật Sống – William Hart & S.N. Goenka (Videos Theo Chương)

VIEW FULL PLAYLIST