THERAVĀDA YOUTUBE

VIDEOS YOUTUBE ĐÃ ĐƯA LÊN TRANG WEB

VIDEOS THEO SÁCH

VIDEOS BÀI GIẢNG KHOÁ THIỀN (T.VIỆT)

VIDEOS TAM TẠNG (T.ANH)

BÀI GIẢNG TAM TẠNG

VIDEOS BÀI GIẢNG KHÓA THIỀN (T.ANH)

 

VIDEOS TRÊN KÊNH YOUTUBE THERAVADA VN THEO PLAYLIST

(cập nhật ngày 12/05/2021 DL, ngày Vesak 1/4/2021 ÂL)
17NOW PLAYING

Khóa Thiền Đà Lạt Năm 2015 – Thiền Sư Agganna Sayadaw

Updated today

VIEW FULL PLAYLIST

12NOW PLAYING

Khóa Thiền Năm 2016 – Thiền Sư Venerable Janeyyacara

Updated today

VIEW FULL PLAYLIST

2NOW PLAYING

Hướng Dẫn Hành Thiền – Thiền Sư Ashin Kovida

Updated today

VIEW FULL PLAYLIST

4NOW PLAYING

Lớp Thanh Tịnh Đạo Visuddhamagga Pali – Sư Thiện Hảo

Updated yesterday

VIEW FULL PLAYLIST

6NOW PLAYING

Lớp Kinh Pháp Cú Dhammapada Pali – Sư Thiện Hảo

Updated yesterday

VIEW FULL PLAYLIST

12NOW PLAYING

Khóa Thiền Long Hải Năm 2019 – Thiền Sư Sayadaw U Janaka

Updated 2 days ago

VIEW FULL PLAYLIST

35NOW PLAYING

Khóa Thiền Ba Vì Năm 2017 – Thiền Sư Sayadaw U Janaka

Updated 2 days ago

VIEW FULL PLAYLIST

15NOW PLAYING

Khóa Thiền Ba Vì Năm 2017 – Thiền Sư Revata Sayadaw

Updated 3 days ago

VIEW FULL PLAYLIST

17NOW PLAYING

Cỗ Xe Đại Giác – Thiền Sư Pa Auk Sayadaw

Updated 3 days ago

VIEW FULL PLAYLIST

14NOW PLAYING

Dây Trói Buộc – Thiền Sư Pa Auk Sayadaw

Updated 4 days ago

VIEW FULL PLAYLIST

10NOW PLAYING

Phân Biệt Danh – Thiền Sư Pa Auk Sayadaw

Updated 4 days ago

VIEW FULL PLAYLIST

2NOW PLAYING

Niệm Hơi Thở – Thiền Sư Pa Auk Sayadaw

Updated 4 days ago

VIEW FULL PLAYLIST

8NOW PLAYING

Khóa Thiền Pa Auk Đà Lạt Năm 2014

Updated 4 days ago

VIEW FULL PLAYLIST

24NOW PLAYING

Sayadaw U Lakkhana – Insight Meditation Society – Forest Refuge

Updated 6 days ago

VIEW FULL PLAYLIST

10NOW PLAYING

Four Noble Truths – Sayadaw U Silananda

Updated 6 days ago

VIEW FULL PLAYLIST

16NOW PLAYING

Other Audios – Sayadaw U Silananda

Updated 7 days ago

VIEW FULL PLAYLIST

25NOW PLAYING

Dhamma Talks In TMC – Sayadaw U Vannissara

Updated 7 days ago

VIEW FULL PLAYLIST

31NOW PLAYING

Tổng Hợp Những Cuốn Sách Hay

Updated 3 days ago

VIEW FULL PLAYLIST

5NOW PLAYING

Exploring The Word Of The Buddha (Part 9) – Bhikkhu Bodhi

VIEW FULL PLAYLIST

4NOW PLAYING

Exploring The Word Of The Buddha (Part 8) – Bhikkhu Bodhi

VIEW FULL PLAYLIST

43NOW PLAYING

Exploring The Word Of The Buddha (Part 7) – Bhikkhu Bodhi

VIEW FULL PLAYLIST

23NOW PLAYING

Exploring The Word Of The Buddha (Part 6) – Bhikkhu Bodhi

VIEW FULL PLAYLIST

24NOW PLAYING

Exploring The Word Of The Buddha (Part 5) – Bhikkhu Bodhi

VIEW FULL PLAYLIST

6NOW PLAYING

Exploring The Word Of The Buddha (Part 4) – Bhikkhu Bodhi

VIEW FULL PLAYLIST

7NOW PLAYING

Exploring The Word Of The Buddha (Part 3) – Bhikkhu Bodhi

VIEW FULL PLAYLIST

6NOW PLAYING

Exploring The Word Of The Buddha (Part 2) – Bhikkhu Bodhi

VIEW FULL PLAYLIST

6NOW PLAYING

Exploring The Word Of The Buddha (Part 1) – Bhikkhu Bodhi

VIEW FULL PLAYLIST

89NOW PLAYING

In This Very Life – Sayadaw U Pandita

VIEW FULL PLAYLIST

68NOW PLAYING

Lớp Thắng Pháp Tập Yếu (Abhidhammatthasangaha) – Tỳ Khưu Thiện Hảo

VIEW FULL PLAYLIST

21NOW PLAYING

Khóa Thiền Năm 2016 – Thiền Sư Thamykyaw

VIEW FULL PLAYLIST

10NOW PLAYING

Các Bài Kinh Tổng Hợp – Ngài Thiền Sư U Silananda

VIEW FULL PLAYLIST

21NOW PLAYING

Khóa Thiền 21 Ngày Năm 2003 – Ngài Thiền Sư U Pandita

VIEW FULL PLAYLIST

28NOW PLAYING

Khóa Thiền 27 Ngày Năm 2009 – Ngài Thiền Sư U Pandita

VIEW FULL PLAYLIST

32NOW PLAYING

Khóa Thiền 31 Ngày Năm 2010 – Ngài Thiền Sư U Pandita

VIEW FULL PLAYLIST

34NOW PLAYING

Khóa Thiền 31 Ngày (2012-2013) – Ngài U Pandita

VIEW FULL PLAYLIST

27NOW PLAYING

Khóa Thiền Năm 2013 – Ngài Thiền Sư U Pandita

VIEW FULL PLAYLIST

31NOW PLAYING

Ngài U Silananda 2011 Tại Như Lai Thiền Viện

VIEW FULL PLAYLIST

9NOW PLAYING

Ngài Beelin Tại TMC – Khóa Thiền 8 Ngày

VIEW FULL PLAYLIST

20NOW PLAYING

Giảng Giải Kinh Đại Niệm Xứ – Ngài Thiền Sư Sayadaw U Silananda

VIEW FULL PLAYLIST

26NOW PLAYING

Dhamma & Vipassana | Pariyatti

VIEW FULL PLAYLIST

16NOW PLAYING

TỤNG KINH PALI-VIỆT

VIEW FULL PLAYLIST

127NOW PLAYING

Kathāvatthu (Bộ Ngữ Tông) – Tỳ Khưu Chánh Minh

VIEW FULL PLAYLIST

197NOW PLAYING

Paṭṭhāna (Bộ Vị trí): 24 Duyên – Tỳ Khưu Chánh Minh Giảng

VIEW FULL PLAYLIST

30NOW PLAYING

Vi Diệu Pháp Cơ Bản – Tỳ Khưu Chánh Minh

Updated 7 days ago

VIEW FULL PLAYLIST

241NOW PLAYING

Các Chủ Đề Khác – Tỳ Khưu Chánh Minh

VIEW FULL PLAYLIST

25NOW PLAYING

Các Bài Giảng Tại Châu Úc – Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)

VIEW FULL PLAYLIST

4NOW PLAYING

Khóa Thiền Tại Chùa Phật Pháp – Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)

VIEW FULL PLAYLIST

5NOW PLAYING

Phật Học Căn Bản – Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)

VIEW FULL PLAYLIST

15NOW PLAYING

Giáo Lý Duyên Hệ – Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)

VIEW FULL PLAYLIST

15NOW PLAYING

Giáo Lý Căn Bản – Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)

VIEW FULL PLAYLIST

19NOW PLAYING

Sư Toại Khanh Giảng Tại Dallas 2016

VIEW FULL PLAYLIST

13NOW PLAYING

Sư Giác Nguyên Giảng Tại Chùa Chân Lý, Virginia, USA 2017

VIEW FULL PLAYLIST

7NOW PLAYING

Bài Giảng Tứ Diệu Đế – Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)

VIEW FULL PLAYLIST

4NOW PLAYING

Sư Giác Nguyên Giảng Tại Chùa Phật Pháp, Florida, US 2017

VIEW FULL PLAYLIST

4NOW PLAYING

Giảng Dhamma Ở Việt Nam – Ashin Sarana

VIEW FULL PLAYLIST

14NOW PLAYING

Paritta Pali Chanting by Sayadaw U Pandita

VIEW FULL PLAYLIST

19NOW PLAYING

Meditation Retreat Discourses – Bhante

VIEW FULL PLAYLIST

113NOW PLAYING

Pháp Thoại Khóa Thiền Vipassana 10 Ngày – Thiền Sư S.N. Goenka Giảng Dạy

VIEW FULL PLAYLIST

17NOW PLAYING

Giảng Dhamma Tại Việt Nam Năm 2008 – Sư Ashin Sarana

VIEW FULL PLAYLIST

8NOW PLAYING

A Short Introduction To Buddhism Course By Ven. Bhikku Bodhi

VIEW FULL PLAYLIST

57NOW PLAYING

Thiền Trưa

Updated today
Unlisted

VIEW FULL PLAYLIST

9NOW PLAYING

Bài Giảng Pháp Môn Tuệ Quán – Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)

VIEW FULL PLAYLIST

15NOW PLAYING

Các Bài Giảng Tại Chùa Pháp Vũ – Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)

VIEW FULL PLAYLIST

8NOW PLAYING

Giáo Lý Nâng Cao – Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)

VIEW FULL PLAYLIST

38NOW PLAYING

Giảng Vi Diệu Pháp – Sư Pháp Nhiên

VIEW FULL PLAYLIST

47NOW PLAYING

Các Bài Pháp Ngắn – Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)

VIEW FULL PLAYLIST

2NOW PLAYING

Vipassana – From Myanmar to the World – S.N. Goenka

VIEW FULL PLAYLIST

32NOW PLAYING

Lớp Học Pali Online – Sư Tinh Tuệ

VIEW FULL PLAYLIST

13NOW PLAYING

Pháp Môn Tuệ Quán Và Giáo Lý A Tỳ Đàm – Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)

VIEW FULL PLAYLIST

9NOW PLAYING

Giáo Lý Phật Pháp 10 – Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)

VIEW FULL PLAYLIST

38NOW PLAYING

Bài Giảng Vi Diệu Pháp – Sư Pháp Chất

VIEW FULL PLAYLIST

34NOW PLAYING

Pháp Môn Niệm Thọ (Bản Đầy Đủ) – Thiền Sư S.N. Goenka

VIEW FULL PLAYLIST

17NOW PLAYING

Thiền Quán Về Đạo Phật – Ni Sư Ayya Khema

VIEW FULL PLAYLIST

9NOW PLAYING

Chúng Sanh Và Sanh Thú – Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)

VIEW FULL PLAYLIST

15NOW PLAYING

Thiền Học Nam Truyền – Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)

VIEW FULL PLAYLIST

14NOW PLAYING

Lớp Vi Diệu Pháp Cơ Bản – Sư Chánh Minh

Updated 7 days ago

VIEW FULL PLAYLIST

12NOW PLAYING

Giáo Lý Phật Pháp 12 – Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)

VIEW FULL PLAYLIST

11NOW PLAYING

Giáo Lý Phật Pháp 11 – Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)

VIEW FULL PLAYLIST

7NOW PLAYING

Tổng Quan Về Thế Giới – Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)

VIEW FULL PLAYLIST

15NOW PLAYING

Giáo Lý Phật Pháp Mười Sáu – Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)

VIEW FULL PLAYLIST

9NOW PLAYING

Giảng Giải Tương Ưng Bộ Kinh Tập 5 – Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)

VIEW FULL PLAYLIST

37NOW PLAYING

Giảng Giải Tương Ưng Bộ Kinh Tập 4 – Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)

VIEW FULL PLAYLIST

35NOW PLAYING

Giảng Giải Tương Ưng Bộ Kinh Tập 3 – Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)

VIEW FULL PLAYLIST

33NOW PLAYING

LỚP ĐỌC HIỂU TRUNG BỘ KINH PALI ONLINE – SƯ THIỆN HẢO GIẢNG DẠY

Updated 4 days ago

VIEW FULL PLAYLIST

39NOW PLAYING

Giảng Giải Tương Ưng Bộ Kinh Tập 2 – Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)

VIEW FULL PLAYLIST

22NOW PLAYING

LỚP VI DIỆU PHÁP SƠ CẤP – SƯ CẢ CHÙA TUK POK

VIEW FULL PLAYLIST

90NOW PLAYING

Giảng Giải Tương Ưng Bộ Kinh Tập 1 – Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)

VIEW FULL PLAYLIST

11NOW PLAYING

Giảng Giải Tiểu Bộ Kinh – Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)

VIEW FULL PLAYLIST

55NOW PLAYING

Giảng Giải Tăng Chi Bộ Kinh Tập 3 – Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)

VIEW FULL PLAYLIST

44NOW PLAYING

Dhamma Talk About Enlightenment and Nibbana – By Yuttadhammo Bhikkhu

VIEW FULL PLAYLIST

6NOW PLAYING

Dhamma Talk About Dream – By Yuttadhammo Bhikkhu

VIEW FULL PLAYLIST

13NOW PLAYING

Dhamma Talk About Death – By Yuttadhammo Bhikkhu

VIEW FULL PLAYLIST

18NOW PLAYING

Dhamma Talk About Daily Life – By Yuttadhammo Bhikkhu

VIEW FULL PLAYLIST

9NOW PLAYING

Dhamma Talk For Children – By Yuttadhammo Bhikkhu

VIEW FULL PLAYLIST

4NOW PLAYING

Meditation Introduction – By Yuttadhammo Bhikkhu

VIEW FULL PLAYLIST

57NOW PLAYING

Giảng Giải Tăng Chi Bộ Kinh Tập 2 – Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)

VIEW FULL PLAYLIST

92NOW PLAYING

Giảng Giải Tăng Chi Bộ Kinh Tập 1 – Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)

VIEW FULL PLAYLIST

79NOW PLAYING

Giảng Giải Kinh Trường Bộ – Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)

VIEW FULL PLAYLIST

24NOW PLAYING

Giảng Giải Kinh Trung Bộ – Sư Giác Nguyên (Toại Khanh)

VIEW FULL PLAYLIST

14NOW PLAYING

Patrick Kearney’s The Way Of Clarity – Patrick Kearney

VIEW FULL PLAYLIST

43NOW PLAYING

Vi Diệu Pháp – Sư Giác Giới Giảng

VIEW FULL PLAYLIST

10NOW PLAYING

Các Bài Giảng Pháp Của Sư Giác Giới

VIEW FULL PLAYLIST

1NOW PLAYING

Phật Giáo Căn Bản – Sư Giới Đức Giảng

VIEW FULL PLAYLIST

13NOW PLAYING

Các Bài Giảng Của Sư Giác Nguyên (Toại Khanh)

VIEW FULL PLAYLIST

10NOW PLAYING

Kinh Nghiệm Tuệ Quán Q2 | Nhiều Tác Giả – Tỳ Khưu Giác Nguyên Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

32NOW PLAYING

Kinh Nghiệm Tuệ Quán Q1 | Nhiều Tác Giả – Tỳ Khưu Giác Nguyên Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

19NOW PLAYING

Đại Niệm Xứ Tường Giải – Ngài Thiền Sư Pa-Auk Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

12NOW PLAYING

Kinh Gò Mối Giảng Giải – Ngài Thiền Sư Mahāsī Sayādaw

VIEW FULL PLAYLIST

13NOW PLAYING

Thập Độ – Ngài Trưởng Lão Hộ Tông

VIEW FULL PLAYLIST

12NOW PLAYING

Kinh Gánh Nặng Ngũ Uẩn – Ngài Thiền Sư Mahasi Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

11NOW PLAYING

Ngay Trong Kiếp Sống Này (Giọng Nữ) – Ngài Thiền Sư U Pandita

VIEW FULL PLAYLIST

5NOW PLAYING

Ajahn Panna

VIEW FULL PLAYLIST

5NOW PLAYING

Sayadaw U Tejaniya

VIEW FULL PLAYLIST

22NOW PLAYING

Thiền Sư Webu Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

18NOW PLAYING

Thiền Sư U Pandita Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

11NOW PLAYING

Pa-Auk Meditation Center

VIEW FULL PLAYLIST

58NOW PLAYING

Venerable Janakābhivaṃsa Hướng Dẫn Hành Thiền & Thuyết Pháp (Pa-Auk Meditation)

VIEW FULL PLAYLIST

9NOW PLAYING

Pa-Auk Tawya Sayadaw Dhamma Talk – Singapore Retreat 2005

VIEW FULL PLAYLIST

22NOW PLAYING

Pa-Auk Meditation Center & Activities

VIEW FULL PLAYLIST

12NOW PLAYING

Thiền Sư Revata Sayadaw Thuyết Pháp (Dhamma Talk In English)

VIEW FULL PLAYLIST

23NOW PLAYING

Thiền Sư Pa-Auk Tawya Sayadaw Hướng Dẫn Thực Hành Thiền

VIEW FULL PLAYLIST

48NOW PLAYING

Thiền Chung Cho Tất Cả Mọi Người – Thiền Sư S.N. Goenka Hướng Dẫn

VIEW FULL PLAYLIST

9NOW PLAYING

Pali Chanting Trong Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày – S.N. Goenka

VIEW FULL PLAYLIST

8NOW PLAYING

Tụng Kinh Pali Paritta Chanting | Sayadaw Pandita (in Ustralia)

VIEW FULL PLAYLIST

101NOW PLAYING

Thiền Sư Ajahn Brahm | Vipassana Meditation & Dhamma Talk

VIEW FULL PLAYLIST

1NOW PLAYING

Venerable Ajahn Sumedho Maha Thero

VIEW FULL PLAYLIST

22NOW PLAYING

Chương Trình Dạy Dhamma Cho Trẻ Em – Mirror Of Dhamma (t.Anh)

VIEW FULL PLAYLIST

9NOW PLAYING

Các Bài Pháp Ngắn Về Phật Giáo (T.Anh) | 1 Minute Sermons

VIEW FULL PLAYLIST

13NOW PLAYING

Tụng Kinh Pali – Pali Chanting – Sri Lanka Monks

VIEW FULL PLAYLIST

9NOW PLAYING

Tụng Kinh Pháp Cú – Chanting Dhammapada Verses | Pali-English

VIEW FULL PLAYLIST

4NOW PLAYING

Hướng Dẫn Thiền Cho Trẻ Em

VIEW FULL PLAYLIST

23NOW PLAYING

Phim Đức Phật Cho Trẻ Em – The Buddha

VIEW FULL PLAYLIST

8NOW PLAYING

Sayagyi U Ba Khin – Vipassana Meditation & Pali Chanting

VIEW FULL PLAYLIST

2NOW PLAYING

Học Vi Diệu Pháp – Pa-Auk Tawya Sayadaw [English]

VIEW FULL PLAYLIST

9NOW PLAYING

Yuttadhammo Bhikkhu – Meditation Talk

VIEW FULL PLAYLIST

25NOW PLAYING

Khoá Học Vi Diệu Pháp Abhidhamma Course – Bhaddanta Dr. Nandamalabhivamsa [Eng]

VIEW FULL PLAYLIST

5NOW PLAYING

Kinh Hộ Trì, Kinh Tụng Paritta Pali – Pa-Auk Tawya Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

27NOW PLAYING

Kinh Tụng Pali – Việt Có Phụ Đề | Bhaddanta Dr. Nandamalabhivamsa

VIEW FULL PLAYLIST

148NOW PLAYING

Thiền Sư Vipassana S.N. Goenka

Updated 5 days ago

VIEW FULL PLAYLIST

3NOW PLAYING

Thiền Sư U Tejaniya Hướng Dẫn Thiền – Guided Meditation [Eng]

VIEW FULL PLAYLIST

18NOW PLAYING

Thiền Sư U Pandita Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

14NOW PLAYING

Tụng Kinh Paritta Phụ Đề Pali-Eng | Sayadaw Sīlānandabhivaṃsa

VIEW FULL PLAYLIST

29NOW PLAYING

Giảng Giải Kinh Đoạn Giảm – Ngài Thiền Sư Mahāsī Sayādaw

VIEW FULL PLAYLIST

64NOW PLAYING

Venerable Janakābhivaṃsa Hướng Dẫn Hành Thiền & Thuyết Pháp (Pa-Auk Meditation)

VIEW FULL PLAYLIST

10NOW PLAYING

Pa-Auk Tawya Sayadaw Dhamma Talk – Singapore Retreat 2005

VIEW FULL PLAYLIST

56NOW PLAYING

Pa-Auk Tawya Sayadaw 2009 Indo Retreat 2009

VIEW FULL PLAYLIST

23NOW PLAYING

Pa-Auk Meditation Center & Activities

VIEW FULL PLAYLIST

12NOW PLAYING

Thiền Sư U Revata Sayadaw Thuyết Pháp (Dhamma Talk In English)

VIEW FULL PLAYLIST

1NOW PLAYING

Knowing and Seeing – Pa-Auk Forest Monastery (Eng Version)

VIEW FULL PLAYLIST

24NOW PLAYING

Thiền Sư Pa-Auk Tawya Sayadaw Hướng Dẫn Thực Hành Thiền

VIEW FULL PLAYLIST

11NOW PLAYING

Pa-Auk Meditation Center

VIEW FULL PLAYLIST

24NOW PLAYING

Dhamma Vihari – Pa-Auk Tawya Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

11NOW PLAYING

Knowing and Seeing – Pa-Auk Tawya Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

16NOW PLAYING

Dhamma Talk Audio – Dr. Mehm Tin Mon

VIEW FULL PLAYLIST

6NOW PLAYING

“Abhidhamma in Daily Life” Course Part 9 – Lokapala Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

12NOW PLAYING

“Abhidhamma in Daily Life” Course Part 8 – Lokapala Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

7NOW PLAYING

“Abhidhamma in Daily Life” Course Part 7 – Lokapala Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

6NOW PLAYING

“Abhidhamma in Daily Life” Course Part 6 – Lokapala Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

14NOW PLAYING

“Abhidhamma in Daily Life” Course Part 5 – Lokapala Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

6NOW PLAYING

“Abhidhamma in Daily Life” Course Part 4 – Lokapala Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

7NOW PLAYING

“Abhidhamma in Daily Life” Course Part 3 – Lokapala Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

13NOW PLAYING

“Abhidhamma in Daily Life” Course Part 2 | Lokapala Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

21NOW PLAYING

“Abhidhamma in Daily Life” Course Part 1 | Lokapala Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

15NOW PLAYING

Paticcasamuppada – Dependent Origination | Sayadaw Sīlānandabhivaṃsa

VIEW FULL PLAYLIST

27NOW PLAYING

Kalyana – Well Informed Buddhist | Sayadaw Sīlānanda

VIEW FULL PLAYLIST

61NOW PLAYING

Abhidhamma At Kuala Kubu Baru 2008 October – Sayadaw Nandamalabhivamsa

VIEW FULL PLAYLIST

64NOW PLAYING

Abhidhammattha Saṅgaha By Sayādaw U Sīlānanda

VIEW FULL PLAYLIST

13NOW PLAYING

Nuns And Women – Arahat Sanghamittā’s Story

VIEW FULL PLAYLIST

1NOW PLAYING

Nuns And Women – Khemā Therī’s Wisdom

VIEW FULL PLAYLIST

1NOW PLAYING

Nuns And Women – Nandaka’s Advice

VIEW FULL PLAYLIST

2NOW PLAYING

Nuns And Women – Arahat Dhammadinnā’s Dhamma Teaching

VIEW FULL PLAYLIST

10NOW PLAYING

Nuns And Women – Thematic Discourses About Nuns (Bhikkhunīsaṁyuttaṁ, SN 5)

VIEW FULL PLAYLIST

3NOW PLAYING

Nuns And Women – Three Discourses Concerning Mahāpajāpatī Gotamī

VIEW FULL PLAYLIST

1NOW PLAYING

Nuns And Women – The Discourse Giving The Analysis Of Offerings

VIEW FULL PLAYLIST

13NOW PLAYING

Nuns And Women – The Stories About The Foremost Elder Nuns

VIEW FULL PLAYLIST

4NOW PLAYING

Pháp Thoại Cho Người Phục Vụ – Thiền Sư S.N. Goenka

VIEW FULL PLAYLIST

4NOW PLAYING

Pháp Thoại Khoá Thiền Vipassana Ngắn Ngày Cho Thiền Sinh Cũ – Thiền Sư S.N. Goenka

VIEW FULL PLAYLIST

13NOW PLAYING

Biographical Works – Why The Buddha Suffered

VIEW FULL PLAYLIST

1NOW PLAYING

The Previous Excellent Deeds Of The Buddhas

VIEW FULL PLAYLIST

8NOW PLAYING

Hướng Dẫn Thiền Vipassana 1 Tiếng (Cho Thiền Sinh Cũ) – Thiền Sư S.N. Goenka

VIEW FULL PLAYLIST

3NOW PLAYING

Biographical Works – The Discourse About The Noble Search (MN 26) | Translated By Ānandajoti Bhikkhu

VIEW FULL PLAYLIST

4NOW PLAYING

Biographical Works – From Buddha-To-Be To Teacher | Translated By Ānandajoti Bhikkhu

VIEW FULL PLAYLIST

44NOW PLAYING

Biographical Works – The Great Emancipation (Mahāparinibbānasuttaṁ) | Translated By Ānandajoti Bhikkhu

VIEW FULL PLAYLIST

19NOW PLAYING

Biographical Works – The Way to the Beyond (Pārāyanavaggo) – Translated By Ānandajoti Bhikkhu

VIEW FULL PLAYLIST

13NOW PLAYING

Biographical Works – The Discourse to Prince Bodhi (MN 85) | Translated By Ānandajoti Bhikkhu

VIEW FULL PLAYLIST

80NOW PLAYING

Biographical Works – Exalted Utterances (Udāna) | Translated By Ānandajoti Bhikkhu

VIEW FULL PLAYLIST

42NOW PLAYING

Biographical Works – The Great Chapter – Translated By Ānandajoti Bhikkhu

VIEW FULL PLAYLIST

6NOW PLAYING

Ledi Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

5NOW PLAYING

Ajahn Panna

VIEW FULL PLAYLIST

5NOW PLAYING

Sayadaw U Tejaniya

VIEW FULL PLAYLIST

2NOW PLAYING

Pa-Auk Meditation Center

VIEW FULL PLAYLIST

4NOW PLAYING

Shwe Oo Min Monks

VIEW FULL PLAYLIST

118NOW PLAYING

S.N. Goenka – Vipassana Meditation

VIEW FULL PLAYLIST

5NOW PLAYING

Maha Bodhi Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

14NOW PLAYING

Webu Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

38NOW PLAYING

Insight Myanmar Podcast

VIEW FULL PLAYLIST

9NOW PLAYING

Hương Vị Giải Thoát – Thiền Sư Ajahn Chah

VIEW FULL PLAYLIST

9NOW PLAYING

Sitagu Sayadaw – Đại Trưởng Lão Cao Thượng

VIEW FULL PLAYLIST

9NOW PLAYING

10 Days Retreat – Ven Sayadaw U Janaka

VIEW FULL PLAYLIST

50NOW PLAYING

16th Special Retreat 2014 – 2015 – U Paṇḍitā Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

48NOW PLAYING

15th Special Retreat 2013 – 2014 – U Paṇḍitā Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

52NOW PLAYING

14th Special Retreat 2012 – 2013 – U Paṇḍitā Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

52NOW PLAYING

13th Special Retreat 2011 – 2012 – U Paṇḍitā Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

60NOW PLAYING

12th Special Retreat 2010 – 2011 – U Paṇḍitā Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

52NOW PLAYING

11th Special Retreat 2009 – 2010 – U Paṇḍitā Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

57NOW PLAYING

10th Special Retreat 2008 – 2009 – U Paṇḍitā Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

48NOW PLAYING

9th Special Retreat 2007 – 2008 – U Paṇḍitā Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

53NOW PLAYING

8th Special Retreat 2006 – 2007 – U Paṇḍitā Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

52NOW PLAYING

7th Special Retreat 2005 – 2006 – U Paṇḍitā Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

56NOW PLAYING

6th Special Retreat 2004 – 2005 – U Paṇḍitā Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

54NOW PLAYING

5th Special Retreat 2003 – 2004 – U Paṇḍitā Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

26NOW PLAYING

4th Special Retreat 2002 – 2003 – U Paṇḍitā Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

60NOW PLAYING

3rd Special Retreat 2001 – 2002 – U Paṇḍitā Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

69NOW PLAYING

2nd Special Retreat 2000 – 2001 – U Paṇḍitā Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

49NOW PLAYING

1st Special Retreat 1998 – 1999 – U Paṇḍitā Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

50NOW PLAYING

17th Special Retreat 2014 – 2015 – U Paṇḍitā Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

157NOW PLAYING

IMS Forest Refuge – U Paṇḍitā Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

8NOW PLAYING

Ai Mua Xe Rác – Thiền Sư Ajahn Brahm

VIEW FULL PLAYLIST

19NOW PLAYING

Hành Trình Đến Chánh Niệm – Thiền Sư Bhante Henepola Gunaratana

VIEW FULL PLAYLIST

16NOW PLAYING

Lộ Trình Tâm Và Sắc Pháp – Ngài Rewata Dhamma

VIEW FULL PLAYLIST

12NOW PLAYING

Saṃyuttanikāya – Part 5 (MAHĀ VAGGASAṂYUTTA)

VIEW FULL PLAYLIST

14NOW PLAYING

Saṃyuttanikāya – Part 4 (SAḶĀYATANA VAGGASAṂYUTTA)

VIEW FULL PLAYLIST

15NOW PLAYING

Saṃyuttanikāya – Part 3 (KHANDHA VAGGASAṂYUTTA)

VIEW FULL PLAYLIST

19NOW PLAYING

Saṃyuttanikāya – Part 2 (NIDĀNA VAGGASAṂYUTTA)

VIEW FULL PLAYLIST

27NOW PLAYING

Saṃyuttanikāya – Part 1 (SAGĀTHĀ VAGGASAṂYUTTA)

VIEW FULL PLAYLIST

10NOW PLAYING

Majjhimanikāya – Part 15 (SAḶĀYATANA VAGGA)

VIEW FULL PLAYLIST

12NOW PLAYING

Majjhimanikāya – Part 14 (VIBHAṄGA VAGGA)

VIEW FULL PLAYLIST

10NOW PLAYING

Cẩm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp

VIEW FULL PLAYLIST

10NOW PLAYING

Majjhimanikāya – Part 13 (SUÑÑATA VAGGA)

VIEW FULL PLAYLIST

10NOW PLAYING

Majjhimanikāya – Part 12 (ANUPADA VAGGA)

VIEW FULL PLAYLIST

10NOW PLAYING

Majjhimanikāya – Part 11 (DEVADAHA VAGGA)

VIEW FULL PLAYLIST

20NOW PLAYING

Majjhimanikāya – Part 10 (BRĀHMAṆA VAGGA)

VIEW FULL PLAYLIST

19NOW PLAYING

Majjhimanikāya – Part 9 (RĀJA VAGGA)

VIEW FULL PLAYLIST

20NOW PLAYING

Majjhimanikāya – Part 8 (PARIBBĀJAKA VAGGA)

VIEW FULL PLAYLIST

15NOW PLAYING

Majjhimanikāya – Part 7 (BHIKKHU VAGGA)

VIEW FULL PLAYLIST

10NOW PLAYING

Majjhimanikāya – Part 6 (GAHAPATI VAGGA)

VIEW FULL PLAYLIST

10NOW PLAYING

Majjhimanikāya – Part 5 (CŪḶAYAMAKA VAGGA)

VIEW FULL PLAYLIST

10NOW PLAYING

Majjhimanikāya – Part 4 (MAHĀYAMAKA VAGGA)

VIEW FULL PLAYLIST

11NOW PLAYING

Majjhimanikāya – Part 3 (OPAMMA VAGGA)

VIEW FULL PLAYLIST

12NOW PLAYING

Majjhimanikāya – Part 2 (SĪHANĀDA VAGGA)

VIEW FULL PLAYLIST

17NOW PLAYING

Majjhimanikāya – Part 1 (MŪLAPARIYĀYA VAGGA)

VIEW FULL PLAYLIST

14NOW PLAYING

Dīghanikāya – Part 3 (PĀTHIKA VAGGA)

VIEW FULL PLAYLIST

19NOW PLAYING

Dīghanikāya – Part 2 (MAHĀ VAGGA)

VIEW FULL PLAYLIST

14NOW PLAYING

Dīghanikāya – Part 1 (Sīlakkhandha Vagga)

VIEW FULL PLAYLIST

6NOW PLAYING

Chỉ Là Một Cội Cây – Ajahn Chah

VIEW FULL PLAYLIST

14NOW PLAYING

Trong Vòng Sinh Diệt – Thiền Sư Ajahn Chah

VIEW FULL PLAYLIST

31NOW PLAYING

Lẽ Sinh Diệt, Lý Tu Hành – Thiền Sư Ajahn Chah

VIEW FULL PLAYLIST

95NOW PLAYING

Những Lời Dạy Vượt Thời Gian Của Ajahn Chah – Thiền Sư Ajahn Chah

VIEW FULL PLAYLIST

4NOW PLAYING

Đọc & Dịch Kinh Đại Niệm Xứ Mahāsatipaṭṭhānasutta – Tỳ Khưu Thiện Hảo (Bhikkhu Vāyāma) Giảng

VIEW FULL PLAYLIST

6NOW PLAYING

Thân Và Tâm – Thiền Sư Ajahn Chah

VIEW FULL PLAYLIST

7NOW PLAYING

Phật Tại Tâm – Thiền Sư Ajahn Chah

VIEW FULL PLAYLIST

9NOW PLAYING

Tâm Thiên Nhiên – Thiền Sư Ajahn Chah

VIEW FULL PLAYLIST

13NOW PLAYING

Mặt Hồ Tĩnh Lặng – Thiền Sư Ajahn Chah

VIEW FULL PLAYLIST

5NOW PLAYING

Tụng Kinh Pali – Kinh Đại Niệm Xứ Mahāsatipaṭṭhānasutta

VIEW FULL PLAYLIST

43NOW PLAYING

Có Bấy Nhiêu Đó Thôi – Cảm Niệm Về Thiền Sư Kim Triệu

VIEW FULL PLAYLIST

2NOW PLAYING

Ân Đức Phật – Bodhi Bhikkhu

VIEW FULL PLAYLIST

34NOW PLAYING

Đoạn Trừ Lậu Hoặc – Thiền Sư Acharya Buddharakkhita

VIEW FULL PLAYLIST

28NOW PLAYING

Con Đường Thiền Chỉ & Thiền Quán – Thiền Sư Mahathera Henepola Gunaratana

VIEW FULL PLAYLIST

21NOW PLAYING

Tâm Và Đạo – Thiền Sư Ajahn Sumedo

VIEW FULL PLAYLIST

19NOW PLAYING

Pháp Hành Đưa Đến Sự Bình An – Ngài Thiền Sư U Paṇḍitā

VIEW FULL PLAYLIST

11NOW PLAYING

Paritta Chanting – Ngài Thiền Sư U Paṇḍitā

VIEW FULL PLAYLIST

11NOW PLAYING

Hương Vị Pháp Bảo – Ngài Thiền Sư U Sīlānanda

VIEW FULL PLAYLIST

3NOW PLAYING

Tăng Chi Bộ Kinh Phần 11 – Mười Một Pháp (Ekadasaka) – Ngài Thích Minh Châu Dịch (Bản Không Lồng Nhạc)

VIEW FULL PLAYLIST

22NOW PLAYING

Tăng Chi Bộ Kinh Phần 10 – Mười Pháp (Dasaka) – Ngài Thích Minh Châu Dịch (Bản Không Lồng Nhạc)

VIEW FULL PLAYLIST

10NOW PLAYING

Tăng Chi Bộ Kinh Phần 9 – Chín Pháp (Navaka) – Ngài Thích Minh Châu Dịch (Bản Không Lồng Nhạc)

VIEW FULL PLAYLIST

10NOW PLAYING

Tăng Chi Bộ Kinh Phần 8 – Tám Pháp (Aṭṭhaka) – Ngài Thích Minh Châu Dịch (Bản Không Lồng Nhạc)

VIEW FULL PLAYLIST

9NOW PLAYING

Tăng Chi Bộ Kinh Phần 7 – Năm Pháp (Sattaka) – Ngài Thích Minh Châu Dịch (Bản Không Lồng Nhạc)

VIEW FULL PLAYLIST

12NOW PLAYING

Tăng Chi Bộ Kinh Phần 6 – Sáu Pháp (Chakka) – Ngài Thích Minh Châu Dịch (Bản Không Lồng Nhạc)

VIEW FULL PLAYLIST

26NOW PLAYING

Tăng Chi Bộ Kinh Phần 5 – Năm Pháp (Pañcaka) – Ngài Thích Minh Châu Dịch (Bản Không Lồng Nhạc)

VIEW FULL PLAYLIST

28NOW PLAYING

Tăng Chi Bộ Kinh Phần 4 – Bốn Pháp (Catukka) – Ngài Thích Minh Châu Dịch (Bản Không Lồng Nhạc)

VIEW FULL PLAYLIST

16NOW PLAYING

Tăng Chi Bộ Kinh Phần 3 – Ba Pháp (Tika) – Ngài Thích Minh Châu Dịch (Bản Không Lồng Nhạc)

VIEW FULL PLAYLIST

17NOW PLAYING

Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2 – Hai Pháp (Duka) – Ngài Thích Minh Châu Dịch (Bản Không Lồng Nhạc)

VIEW FULL PLAYLIST

21NOW PLAYING

Tăng Chi Bộ Kinh Phần 1 – Một Pháp (Ekaka) – Ngài Thích Minh Châu Dịch (Bản Không Lồng Nhạc)

VIEW FULL PLAYLIST

88NOW PLAYING

Tương Ưng Bộ Kinh Phần 5 – Thiên Đại Phẩm Mahāvagga-Saṃyutta (Bản Không Lồng Nhạc) – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

33NOW PLAYING

Tương Ưng Bộ Kinh Phần 4 – Thiên Sáu Xứ Saḷāyatanavagga-Saṃyutta (Bản Không Lồng Nhạc) – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

31NOW PLAYING

Tương Ưng Bộ Kinh Phần 3 – Thiên Uẩn Khandhavagga-Saṃyutta (Bản Không Lồng Nhạc) – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

29NOW PLAYING

Tương Ưng Bộ Kinh Phần 2 – Thiên Nhân Duyên Nidānavagga-Saṃyutta (Bản Không Lồng Nhạc) – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

28NOW PLAYING

Tương Ưng Bộ Kinh Phần 1 – Thiên Có Kệ (Bản Không Lồng Nhạc) – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

52NOW PLAYING

Kinh Trung Bộ Phần 3 – 50 Kinh Thượng (Bản Không Lồng Nhạc) – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

50NOW PLAYING

Kinh Trung Bộ Phần 2 – 50 Kinh Trung (Bản Không Lồng Nhạc) – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

50NOW PLAYING

Kinh Trung Bộ Phần 1 – 50 Kinh Căn Bản (Bản Không Lồng Nhạc) – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

79NOW PLAYING

Các Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng Myanmar Đến Việt Nam

VIEW FULL PLAYLIST

12NOW PLAYING

Khóa Thiền Vipassana Năm 2016 – Ngài Thiền Sư U Jatila

VIEW FULL PLAYLIST

37NOW PLAYING

Kinh Trường Bộ (Bản Không Lồng Nhạc) – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

4NOW PLAYING

Trình Pháp Tứ Niệm Xứ – Ngài Thiền Sư U Paññathami

VIEW FULL PLAYLIST

15NOW PLAYING

Khóa Thiền Vipassana Năm 2002 – Ngài Thiền Sư U Paññathami

VIEW FULL PLAYLIST

20NOW PLAYING

Khóa Thiền Vipassana Năm 2009 – Ngài Thiền Sư U Paññathami

VIEW FULL PLAYLIST

15NOW PLAYING

Khóa Thiền Vipassana Năm 2015 – Ngài Thiền Sư U Jatila

VIEW FULL PLAYLIST

32NOW PLAYING

Khóa Thiền Vipassana Năm 2013 – Ngài Thiền Sư U Jatila

VIEW FULL PLAYLIST

44NOW PLAYING

Khóa Thiền Vipassana Năm 2010 – Ngài Thiền Sư U Jatila

VIEW FULL PLAYLIST

21NOW PLAYING

Khóa Thiền Vipassana Năm 2008 – Ngài Thiền Sư U Jatila

VIEW FULL PLAYLIST

11NOW PLAYING

Ốc Đảo Tự Thân – Ni Sư Ayya Khema

VIEW FULL PLAYLIST

18NOW PLAYING

Khi Nào Chim Sắt Bay – Ni Sư Ayya Khema

VIEW FULL PLAYLIST

28NOW PLAYING

Ngay Trong Kiếp Sống Này – Ngài Thiền Sư U Pandita

VIEW FULL PLAYLIST

10NOW PLAYING

Videos Các Ngài Tam Tạng & Nơi Kết Tập Tam Tạng Tại Miến Điện

VIEW FULL PLAYLIST

47NOW PLAYING

Tạng Luật – Tiểu Phẩm Phần 2 – Tỳ Khưu Indacanda Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

56NOW PLAYING

Tạng Luật – Tiểu Phẩm Phần 1 – Tỳ Khưu Indacanda Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

21NOW PLAYING

Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán – Ngài Thiền Sư Henepola Gunaratana

VIEW FULL PLAYLIST

9NOW PLAYING

Hướng Dẫn Hành Thiền Cơ Bản – Ngài Thiền Sư Zatila

VIEW FULL PLAYLIST

5NOW PLAYING

Hướng Dẫn Đi Kinh Hành (Trung Tâm Thiền Paṇḍitarāma)

VIEW FULL PLAYLIST

28NOW PLAYING

Khoá Học Về Niết Bàn (Nibbāna) – Đại Trưởng Lão Nandamala

VIEW FULL PLAYLIST

29NOW PLAYING

Hướng Dẫn Hành Thiền Theo Truyền Thống Ngài Thiền Sư Mahasi Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

29NOW PLAYING

Biết Và Thấy – Ngài Thiền Sư Pa Auk Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

15NOW PLAYING

Minh Sát Tu Tập – Nữ Thiền Sư Achaan Naeb

VIEW FULL PLAYLIST

8NOW PLAYING

Minh Sát Thực Tiễn – Ngài Thiền Sư Mahasi

VIEW FULL PLAYLIST

6NOW PLAYING

Giải Thoát Khỏi Sân Hận – Thiền Sư Alubomulle Sumanasara

VIEW FULL PLAYLIST

9NOW PLAYING

Buông Bỏ Buồn Vui – Thiền Sư Ajahn Brahm

VIEW FULL PLAYLIST

40NOW PLAYING

Tạng Kinh – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 4 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

35NOW PLAYING

Tạng Kinh – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 3 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

36NOW PLAYING

Tạng Kinh – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

34NOW PLAYING

Tạng Kinh – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 1 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

32NOW PLAYING

Tạng Kinh – Trường Bộ Kinh Phần 2 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

39NOW PLAYING

Tạng Kinh – Kinh Trường Bộ Phần 1 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

55NOW PLAYING

Tạng Kinh – Kinh Trung Bộ Phần 3 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

53NOW PLAYING

Tạng Kinh – Kinh Trung Bộ Phần 2 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

55NOW PLAYING

Tạng Kinh – Kinh Trung Bộ Phần 1 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

21NOW PLAYING

Tạng Kinh – Tiểu Bộ Kinh Phần 10 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

21NOW PLAYING

Tạng Kinh – Tiểu Bộ Kinh Phần 9 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

43NOW PLAYING

Tạng Kinh – Tiểu Bộ Kinh Phần 8 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

30NOW PLAYING

Tạng Kinh – Tiểu Bộ Kinh Phần 7 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

25NOW PLAYING

Tạng Kinh – Tiểu Bộ Kinh Phần 6 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

16NOW PLAYING

Lớp Học Pali Tiếng Anh – Stephen Sas (Đệ Tử Ngài Bodhi Bhikkhu)

VIEW FULL PLAYLIST

31NOW PLAYING

Tạng Kinh – Tiểu Bộ Kinh Phần 5 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

28NOW PLAYING

Tạng Kinh – Tiểu Bộ Kinh Phần 4 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

36NOW PLAYING

Tạng Kinh – Tiểu Bộ Kinh Phần 3 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

23NOW PLAYING

Tạng Kinh – Tiểu Bộ Kinh Phần 2 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

28NOW PLAYING

Tạng Kinh – Tiểu Bộ Kinh Phần 1 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

28NOW PLAYING

Tạng Kinh – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 5 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

30NOW PLAYING

Tạng Kinh – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 4 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

25NOW PLAYING

Tạng Kinh – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 3 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

23NOW PLAYING

Tạng Kinh – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 2 – Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

20NOW PLAYING

Tạng Kinh – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 1- Ngài Thích Minh Châu Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

44NOW PLAYING

Kinh Tập – Hòa Thượng Thích Minh Châu Dịch

Private

VIEW FULL PLAYLIST

33NOW PLAYING

Giới Bổn – Tỳ Khưu Ni – Tỳ Khưu Indacanda Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

58NOW PLAYING

Tạng Luật – Phân Tích Giới Tỳ Khưu Phần 2 – Tỳ Khưu Indacanda Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

30NOW PLAYING

Đọc Hiểu Pali – Tỳ Khưu Thiện Hảo (Vāyāma Bhikkhu)

VIEW FULL PLAYLIST

22NOW PLAYING

Khóa Thiền 21 Ngày Năm 2010 – Thiền Sư Beelin

VIEW FULL PLAYLIST

16NOW PLAYING

Special Pali Chanting By S.N. Goenka & Sayagyi U Ba Khin

VIEW FULL PLAYLIST

29NOW PLAYING

Bản Đồ Hành Trình Tâm Linh – Thiền Sư U Jotika

VIEW FULL PLAYLIST

20NOW PLAYING

Tìm Hiểu Pháp Môn Niệm Thọ – S.N. Goenka – Tỳ Khưu Pháp Thông Dịch

VIEW FULL PLAYLIST

12NOW PLAYING

Đức Phật Đã Dạy Những Gì – Thiền Sư Walpola Rahula

VIEW FULL PLAYLIST

12NOW PLAYING

Những Đại Đệ Tử Của Đức Phật

VIEW FULL PLAYLIST

24NOW PLAYING

Bát Chánh Đạo – Con Đường Đi Đến Hạnh Phúc – Bhante Henepola Gunaratana

VIEW FULL PLAYLIST

11NOW PLAYING

Vượt Qua Chướng Ngại – Ngài Thiền Sư Pa-Auk Sayadaw

VIEW FULL PLAYLIST

8NOW PLAYING

Bài Giảng Về Abhidhamma – Tỳ Khưu Dr. Nandamalabhivamsa

VIEW FULL PLAYLIST

8