1. Đức Bồ Tát Sumedha – Bậc Đại Trí

Đức-Bồ-Tát Chánh-Đẳng-Giác Sumedha Bậc Đại-Trí Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Sumedha có trí-tuệ siêu-việt sinh vào dòng dõi Bà-la-môn qua 7 đời tinh

ĐỌC BÀI VIẾT

13. Đức Bồ Tát Từ Bỏ Tu Khổ Hành & Thọ Nhận Món Cơm Sữa Của Nàng Sujātā

Đức-Bồ-Tát Từ Bỏ Pháp-Hành Khổ-Hạnh Đức-Bồ-tát Siddhattha đã thực-hành pháp-hành khổ- hạnh (dukkaracariyā) đó là pháp-khó-hành suốt 6 năm trường

ĐỌC BÀI VIẾT

15. Đức Bồ Tát Chứng Đắc Tam Minh, Trở Thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác

Đức-Bồ-Tát Siddhattha Chứng Đắc Tam-Minh Sau khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha đã toàn thắng Ác-Ma-Thiên vào canh đầu đêm rằm tháng

ĐỌC BÀI VIẾT