Chương Ii-c – Bốn Niệm Xứ – Quán Thọ Trong Thọ

Chương II-c BỐN NIỆM XỨ (Caṭṭāra-satipaṭṭhāna) QUÁN THỌ TRONG THỌ. Trong điều niệm-xứ này, được tóm tắt như sau: Sự

ĐỌC BÀI VIẾT