Videos 1. Chương 4 – Bốn Pháp – Phẩm Mây Mưa | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2

Videos 1. Chương 4 – Bốn Pháp – Phẩm Mây Mưa | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 2. Chương 4 – Bốn Pháp – Phẩm Kesi | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2

Videos 2. Chương 4 – Bốn Pháp – Phẩm Kesi | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 3. Chương 4 – Bốn Pháp – Phẩm Sợ Hãi | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2

Videos 3. Chương 4 – Bốn Pháp – Phẩm Sợ Hãi | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 4. Chương 4 – Bốn Pháp – Phẩm Số 14 Đến 16 | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2

Videos 4. Chương 4 – Bốn Pháp – Phẩm Số 14 Đến 16 | Ngài Thích Minh Châu Dịch –

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 5. Chương 4 – Bốn Pháp – Phẩm Đạo Hành | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2

Videos 5. Chương 4 – Bốn Pháp – Phẩm Đạo Hành | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 6. Chương 4 – Bốn Pháp – Phẩm Tư Tâm Sở | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2

Videos 6. Chương 4 – Bốn Pháp – Phẩm Tư Tâm Sở | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 7. Chương 4 – Bốn Pháp – Phẩm Chiến Sĩ | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2

Videos 7. Chương 4 – Bốn Pháp – Phẩm Chiến Sĩ | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 8. Chương 4 – Bốn Pháp – Phẩm Chiến Sĩ (2) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2

Videos 8. Chương 4 – Bốn Pháp – Phẩm Chiến Sĩ (2) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 9. Chương 4 – Bốn Pháp – Đại Phẩm | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2

Videos 9. Chương 4 – Bốn Pháp – Đại Phẩm | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 10. Chương 4 – Bốn Pháp – Đại Phẩm (2) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2

Videos 10. Chương 4 – Bốn Pháp – Đại Phẩm (2) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 11. Chương 4 – Bốn Pháp – Đại Phẩm (3) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2

Videos 11. Chương 4 – Bốn Pháp – Đại Phẩm (3) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 12. Chương 4 – Bốn Pháp – Phẩm Bậc Chân Nhân | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2

Videos 12. Chương 4 – Bốn Pháp – Phẩm Bậc Chân Nhân | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 13. Chương 4 – Bốn Pháp – Phẩm Ô Uế | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2

Videos 13. Chương 4 – Bốn Pháp – Phẩm Ô Uế | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 14. Chương 4 – Bốn Pháp – Phẩm Diệu Hạnh & Phẩm Nghiệp | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 14. Chương 4 – Bốn Pháp – Phẩm Diệu Hạnh & Phẩm Nghiệp | Ngài Thích Minh Châu Dịch

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 15. Chương 4 – Bốn Pháp – Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2

Videos 15. Chương 4 – Bốn Pháp – Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội | Ngài Thích Minh Châu Dịch –

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 16. Chương 4 – Bốn Pháp Phẩm Số 26 Đến 28 | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2

Videos 16. Chương 4 – Bốn Pháp Phẩm Số 26 Đến 28 | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng

ĐỌC BÀI VIẾT