Video 10. Đạo Binh Ma Thứ 8 – Ngã Mạn Và Vô Ơn P3 | Ngay Trong Kiếp Sống Này – Ngài Thiền Sư U Pandita

Video 10. Đạo Binh Ma Thứ 8 – Ngã Mạn Và Vô Ơn P3 | Ngay Trong Kiếp Sống Này

ĐỌC BÀI VIẾT

Video 13. Cặp Thứ 7 : Mạn (māna) Và Tăng Thượng Mạn (atimāna) | Ngài Thiền Sư Mahasi Sayadaw

Video 13. CẶP THỨ 7 : MẠN (MĀNA) VÀ TĂNG THƯỢNG MẠN (ATIMĀNA) | NGÀI THIỀN SƯ MAHASI SAYADAW  

ĐỌC BÀI VIẾT

Buổi 3: Tìm Hiểu Ý Nghĩa & Cách Thọ Quy Y Tam Bảo, Thọ Trì Ngũ Giới – Sư Hộ Giới Giảng Dạy

Buổi 3: Tìm Hiểu Ý Nghĩa & Cách Thọ Quy Y Tam Bảo, Thọ Trì Ngũ Giới – Sư Hộ

ĐỌC BÀI VIẾT

[Thế Gian Bốc Cháy] 4 Yếu Tố Cần Để Diệt Trừ Tà Kiến & Chứng Đắc Bậc Thánh – Ngài Tam Tạng 10 Thuyết

Thế Gian Bốc Cháy 01: 4 Yếu Tố Cần Để Diệt Trừ Tà Kiến & Chứng Đắc Bậc Thánh –

ĐỌC BÀI VIẾT