Videos 1. Phẩm Người Ngu (bālavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 3

Videos 1. Phẩm Người Ngu (Bālavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 3  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 2. Phẩm Người Đóng Xe (rathakāravagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 3

Videos 2. Phẩm Người Đóng Xe (Rathakāravagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 3

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 3. Phẩm Người (puggalavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 3

Videos 3. Phẩm Người (Puggalavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 3    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 4. Phẩm Sứ Giả Của Trời (devadūtavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch-tăng Chi Bộ Kinh Phần 3

Videos 4. Phẩm Sứ Giả Của trời (Devadūtavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch-Tăng Chi Bộ Kinh Phần 3  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 5. Phẩm Nhỏ (cūḷavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 3

Videos 5. Phẩm Nhỏ (Cūḷavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 3    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 6. Phẩm Các Bà-la-môn (brāhmaṇavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 3

Videos 6. Phẩm Các Bà-la-môn (Brāhmaṇavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 3  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 7. Phẩm Lớn (mahāvagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 3

Videos 7. Phẩm Lớn (Mahāvagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 3    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 8. Phẩm Ānanda (ānandavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 3

Videos 8. Phẩm Ānanda (Ānandavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 3    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 9. Phẩm Sa-môn (samaṇavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 3

Videos 9. Phẩm Sa-môn (Samaṇavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 3    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 10. Phẩm Hạt Muối (loṇakapallavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 3

Videos 10. Phẩm Hạt Muối (Loṇakapallavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 3  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 11. Phẩm Chánh Giác (sambodhavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 3

Videos 11. Phẩm Chánh Giác (Sambodhavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 3  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 12. Phẩm Đoạ Xứ (āpāyikavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 3

Videos 12. Phẩm Đoạ Xứ (Āpāyikavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 3  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 13. Phẩm Kusināra (kusināravagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 3

Videos 13. Phẩm Kusināra (Kusināravagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 3    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 14. Phẩm Kẻ Chiến Sĩ (yodhajīvavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 3

Videos 14. Phẩm Kẻ Chiến Sĩ (Yodhajīvavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 3

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 15. Phẩm Cát Tường (maṅgalavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 3

Videos 15. Phẩm Cát Tường (Maṅgalavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 3  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 16. Phẩm Loã Thể (acelakavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 3

Videos 16. Phẩm Loã Thể (Acelakavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 3  

ĐỌC BÀI VIẾT