Đại Kinh Thiết Lập Niệm – Mahāsatipaṭṭhānasutta: Thân Tuỳ Quán – Quán Hơi Thở & Oai Nghi

Mahāsatipaṭṭhānasutta – Đại Kinh Thiết Lập Niệm / Kinh Đại Niệm Xứ (Bản dịch trong lớp Đọc Hiểu Pali do

ĐỌC BÀI VIẾT

Đại Kinh Thiết Lập Niệm – Mahāsatipaṭṭhānasutta: Thân Tuỳ Quán – Quán Tử Thi

Mahāsatipaṭṭhānasutta – Đại Kinh Thiết Lập Niệm / Kinh Đại Niệm Xứ (tiếp theo) (Bản dịch trong lớp Đọc Hiểu

ĐỌC BÀI VIẾT

Đại Kinh Thiết Lập Niệm – Mahāsatipaṭṭhānasutta: Thọ Tuỳ Quán & Tâm Tuỳ Quán

Mahāsatipaṭṭhānasutta – Đại Kinh Thiết Lập Niệm / Kinh Đại Niệm Xứ (tiếp theo) (Bản dịch trong lớp Đọc Hiểu

ĐỌC BÀI VIẾT

Đại Kinh Thiết Lập Niệm – Mahāsatipaṭṭhānasutta: Pháp Tuỳ Quán – Phần Chướng Ngại & Uẩn

Đại Kinh Thiết Lập Niệm – Mahāsatipaṭṭhānasutta: Pháp Tuỳ Quán – Phần Chướng Ngại & Uẩn (Bản dịch trong lớp

ĐỌC BÀI VIẾT

Đại Kinh Thiết Lập Niệm – Mahāsatipaṭṭhānasutta: Pháp Tuỳ Quán – Phần Xứ & Yếu Tố Giác Ngộ

Đại Kinh Thiết Lập Niệm – Mahāsatipaṭṭhānasutta: Pháp Tuỳ Quán – Phần Xứ & Yếu Tố Giác Ngộ (Bản dịch

ĐỌC BÀI VIẾT

Đại Kinh Thiết Lập Niệm – Mahāsatipaṭṭhānasutta: Pháp Tuỳ Quán – Phần Thánh Đế (khổ&tập Đế)

Đại Kinh Thiết Lập Niệm – Mahāsatipaṭṭhānasutta: Pháp Tuỳ Quán – Phần 4 Thánh Đế (Khổ Đế & Tập Đế)

ĐỌC BÀI VIẾT

Đại Kinh Thiết Lập Niệm – Mahāsatipaṭṭhānasutta: Pháp Tuỳ Quán – Phần Thánh Đế (diệt&đạo Đế)

Đại Kinh Thiết Lập Niệm – Mahāsatipaṭṭhānasutta: Pháp Tuỳ Quán – Phần 4 Thánh Đế (Diệt Đế & Đạo Đế)

ĐỌC BÀI VIẾT

Bài Kinh Thứ Nhất – Mūlapariyāyasuttaṃ – Kinh Phương Pháp Căn Bản – Sư Thiện Hảo Giảng Dạy

BÀI KINH THỨ NHẤT: MŪLAPARIYĀYASUTTAṂ (MN 1) (Lớp “Đọc Hiểu Trung Bộ Kinh Pāḷi (Majjhima Nikāya)” Do Tỳ Khưu Thiện Hảo Giảng

ĐỌC BÀI VIẾT

Vi Diệu Pháp Sơ Cấp – Buổi 1: Khai Giảng, Giới Thiệu & Đọc Các Câu Kệ Dẫn Nhập

Buổi 1: Khai Giảng, Giới Thiệu & Đọc Các Câu Kệ Dẫn Nhập | Lớp Vi Diệu Pháp Sơ Cấp

ĐỌC BÀI VIẾT

Vi Diệu Pháp Sơ Cấp – Buổi 2: Ý Nghĩa Học Vi Diệu Pháp & Hiểu Đúng Về Chánh Pháp Sasaddhamma

Buổi 2: Ý Nghĩa Học Vi Diệu Pháp & Hiểu Đúng Về Chánh Pháp Sasaddhamma   ABHIDHAMMATTHASANGAHA THẮNG PHÁP TẬP

ĐỌC BÀI VIẾT

Vi Diệu Pháp Sơ Cấp – Buổi 3: Tiếp Phần Câu Nhập Đề, 4 Thắng Pháp & 4 Loại Tâm

Buổi 3: Tiếp Phần Câu Nhập Đề, 4 Thắng Pháp & 4 Loại Tâm   ABHIDHAMMATTHASANGAHA THẮNG PHÁP TẬP YẾU

ĐỌC BÀI VIẾT

Bài Kinh Thứ 2: Sabbāsavasuttaṃ – Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc – Sư Thiện Hảo Giảng Dạy

BÀI KINH THỨ 2: SABBĀSAVASUTTA (MN 2) (Lớp “Đọc Hiểu Trung Bộ Kinh Pāḷi (Majjhima Nikāya)” Do Tỳ Khưu Thiện Hảo Giảng

ĐỌC BÀI VIẾT