Chương Trình Dâng Y Kathina & Thuyết Pháp Tại Thiền Viện Tipiṭaka Sunlungu Vipassanā 14/11/2021

Thông Báo Chương Trình Dâng Y & Thuyết Pháp Tại Thiền Viện Tipiṭaka Sunlungu Vipassanā 14/11/2021 Đại lễ Dâng Y

ĐỌC BÀI VIẾT

[Khai Giảng] Lớp Saṃyuttanikāya – Tương Ưng Bộ (Mūla, Aṭṭhakathā & Ṭīkā) – Tỳ Khưu Thiện Hảo Giảng Dạy

[Khai Giảng] Lớp Saṃyuttanikāya – Tương Ưng Bộ (Mūla, Aṭṭhakathā & Ṭīkā) – Tỳ Khưu Thiện Hảo Giảng Dạy  

ĐỌC BÀI VIẾT