Tứ Thanh Tịnh Giới Và Phận Sự Của Bậc Xuất Gia – Chương 1 – Tứ Thanh Tịnh Giới

TỨ THANH TỊNH GIỚI Catupàrisuddhisìla Namo tassaBhagavato Arahato Sammàsambuddhassa. Tôi xin đem hết lòng thành kính làm lễ đến đức

ĐỌC BÀI VIẾT

Tứ Thanh Tịnh Giới Và Phận Sự Của Bậc Xuất Gia – Chương 2 – Phần Kể Ra Về Bất Ðịnh

ANIYAT ‘ UDDESO Ime kho pan ‘ àyasmanto dve aniyatà dhammà uddesam àgacchanti. Yo pana bhikkhu màtugàmena saddhim eko ekàya

ĐỌC BÀI VIẾT

Tứ Thanh Tịnh Giới Và Phận Sự Của Bậc Xuất Gia – Chương 3 – Pàcitiye Vitthar’ Uddeso

PÀCITIYE VITTHAR’ UDDESO Ime kho pan’àyasmanto dvenavuti pàcittiyâ dhammà uddesam àgacchanti. Sampajàna musàvàde pàcittiyam. Omasavàde pàcittiyam. Bhikkhu pesunne pàcittiyam. Yo

ĐỌC BÀI VIẾT

Tứ Thanh Tịnh Giới Và Phận Sự Của Bậc Xuất Gia – Chương 4 – Pàtidesanìye Vitthàr’uddeso

PÀTIDESANÌYE VITTHÀR’UDDESO Ime kho pan’àyasmanto, cattàro pàtidesanìyâ dhammà uddesam àgacchanti. Yo pana bhikkhu annàtikàya bhikkhuniyâ antaragharam pavitthàya hatthato khàdanìyam và

ĐỌC BÀI VIẾT

Tứ Thanh Tịnh Giới Và Phận Sự Của Bậc Xuất Gia – Chương 5 – Indriya Samvarasìla

INDRIYA SAMVARASÌLA GIỚI THU THÚC LỤC CĂN (THANH TỊNH) Cakkh’indriya samvara: Thu thúc nhãn căn. Sot’indriya samvara: Thu thúc nhĩ

ĐỌC BÀI VIẾT

Tứ Thanh Tịnh Giới Và Phận Sự Của Bậc Xuất Gia – Chương 6 – Cách Nguyện Hoặc Xả Y

CÁCH NGUYỆN HOẶC XẢ Y ADHITTHÀNA CÌVARA Thầy Tỳ Khưu trong Phật giáo mỗi khi được y vừa cở phải

ĐỌC BÀI VIẾT