Videos 02. Chương Trọng Yếu –tụng Phẩm Thứ Nhất Phần 1 | Tỳ Khưu Indacanda Dịch -tạng Luật – Đại Phẩm Tập 1

Videos 02. Chương Trọng Yếu –Tụng Phẩm thứ nhất phần 1 | Tỳ Khưu Indacanda Dịch -Tạng Luật – Đại

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 03. Chương Trọng Yếu –tụng Phẩm Thứ Nhất Phần 2 | Tỳ Khưu Indacanda Dịch -tạng Luật – Đại Phẩm Tập 1

Videos 03. Chương Trọng Yếu –Tụng Phẩm thứ nhất phần 2 | Tỳ Khưu Indacanda Dịch -Tạng Luật – Đại

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 04. Chương Trọng Yếu –tụng Phẩm Thứ Nhất Phần 3 | Tỳ Khưu Indacanda Dịch -tạng Luật – Đại Phẩm Tập 1

Videos 04. Chương Trọng Yếu –Tụng Phẩm thứ nhất phần 3 | Tỳ Khưu Indacanda Dịch -Tạng Luật – Đại

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 05. Chương Trọng Yếu – Tụng Phẩm Thứ Nhì Phần 1 | Tỳ Khưu Indacanda Dịch -tạng Luật – Đại Phẩm Tập 1

Videos 05. Chương Trọng Yếu – Tụng Phẩm thứ nhì phần 1 | Tỳ Khưu Indacanda Dịch -Tạng Luật –

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 06. Chương Trọng Yếu – Tụng Phẩm Thứ Nhì Phần 2 | Tỳ Khưu Indacanda Dịch -tạng Luật – Đại Phẩm Tập 1

Videos 06. Chương Trọng Yếu – Tụng Phẩm thứ nhì phần 2 | Tỳ Khưu Indacanda Dịch -Tạng Luật –

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 07. Chương Trọng Yếu – Tụng Phẩm Thứ Ba Phần 1 | Tỳ Khưu Indacanda Dịch -tạng Luật – Đại Phẩm Tập 1

Videos 07. Chương Trọng Yếu – Tụng Phẩm thứ ba phần 1 | Tỳ Khưu Indacanda Dịch -Tạng Luật –

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 08. Chương Trọng Yếu – Tụng Phẩm Thứ Ba Phần 2 | Tỳ Khưu Indacanda Dịch -tạng Luật – Đại Phẩm Tập 1

Videos 08. Chương Trọng Yếu – Tụng Phẩm thứ ba phần 2 | Tỳ Khưu Indacanda Dịch -Tạng Luật –

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 09. Chương Trọng Yếu – Tụng Phẩm Thứ Tư | Tỳ Khưu Indacanda Dịch -tạng Luật – Đại Phẩm Tập 1

Videos 09. Chương Trọng Yếu – Tụng Phẩm thứ tư | Tỳ Khưu Indacanda Dịch -Tạng Luật – Đại Phẩm

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 10. Chương Trọng Yếu – Tụng Phẩm Thứ Năm Phần 1 | Tỳ Khưu Indacanda Dịch -tạng Luật – Đại Phẩm Tập 1

Videos 10. Chương Trọng Yếu – Tụng Phẩm thứ năm phần 1 | Tỳ Khưu Indacanda Dịch -Tạng Luật –

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 11. Chương Trọng Yếu –tụng Phẩm Thứ Năm Phần 2 | Tỳ Khưu Indacanda Dịch -tạng Luật – Đại Phẩm Tập 1

Videos 11. Chương Trọng Yếu –Tụng Phẩm thứ năm phần 2 | Tỳ Khưu Indacanda Dịch -Tạng Luật – Đại

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 12. Chương Trọng Yếu – Tụng Phẩm Thứ Sáu Phần 1 | Tỳ Khưu Indacanda Dịch -tạng Luật – Đại Phẩm Tập 1

Videos 12. Chương Trọng Yếu – Tụng Phẩm thứ sáu phần 1 | Tỳ Khưu Indacanda Dịch -Tạng Luật –

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 13. Chương Trọng Yếu – Tụng Phẩm Thứ Sáu Phần 2 | Tỳ Khưu Indacanda Dịch -tạng Luật – Đại Phẩm Tập 1

Videos 13. Chương Trọng Yếu – Tụng Phẩm thứ sáu phần 2 | Tỳ Khưu Indacanda Dịch -Tạng Luật –

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 14. Chương Trọng Yếu – Tụng Phẩm Thứ Bảy Phần 1 | Tỳ Khưu Indacanda Dịch -tạng Luật – Đại Phẩm Tập 1

Videos 14. Chương Trọng Yếu – Tụng Phẩm thứ bảy phần 1 | Tỳ Khưu Indacanda Dịch -Tạng Luật –

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 15. Chương Trọng Yếu – Tụng Phẩm Thứ Bảy Phần 2 | Tỳ Khưu Indacanda Dịch -tạng Luật – Đại Phẩm Tập 1

Videos 15. Chương Trọng Yếu – Tụng Phẩm thứ bảy phần 2 | Tỳ Khưu Indacanda Dịch -Tạng Luật –

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 16. Chương Trọng Yếu – Tụng Phẩm Thứ Tám Phần 1 | Tỳ Khưu Indacanda Dịch -tạng Luật – Đại Phẩm Tập 1

Videos 16. Chương Trọng Yếu – Tụng Phẩm thứ tám phần 1 | Tỳ Khưu Indacanda Dịch -Tạng Luật –

ĐỌC BÀI VIẾT