Phần I – Bài Kinh Dạy Về Nghiệp

PHẦN I Bài Kinh Dạy Về Nghiệp Nguyên-Nhân Đức-Phật Thuyết Bài Kinh Cūḷakammavibhaṅgasutta. * Tích công-tử Subha Công-tử Subha là

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần I – Kinh Mahākammavibhaṅgasutta 4 Hạng Người

Kinh Mahākammavibhaṅgasutta 4 Hạng Người Một đoạn trong bài kinh Mahākammavibhaṅgasutta(1) Đức-Phật thuyết giảng cho Ngài Trưởng-lão Ānanda, có 4

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần Ii – Nghiệp Và Quả Của Nghiệp (kamma – Kammaphala)

PHẦN II  NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP (KAMMA – KAMMAPHALA)   Bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo gồm có 9 chương, chia làm 7

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần Ii – Upatthambhakakamma: Hỗ-trợ-nghiệp

1.2- Upatthambhakakamma: Hỗ-Trợ-Nghiệp Thế nào gọi là hỗ-trợ-nghiệp? Nghiệp nào mà hỗ trợ cho nghiệp khác chưa có cơ hội

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần Ii – Upapīḷakakamma: Hãm-hại-nghiệp

1.3- Upapīḷakakamma: Hãm-Hại-Nghiệp Thế nào gọi là hãm-hại-nghiệp? Nghiệp nào hãm hại nghiệp đối nghịch và hãm hại ngũ-uẩn, quả

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần Ii – Upaghātakakamma: Sát-hại-nghiệp

1.4- Upaghātakakamma: Sát-Hại-Nghiệp Thế nào gọi là sát-hại-nghiệp? Nghiệp nào có phận sự sát hại, cắt đứt nghiệp khác,  và

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần Ii – Garukakamma: Trọng-yếu-nghiệp

II-  Pākadānapariyāyacatukka:phần nghiệp phân chia theo nghiệp cho quả theo tuần tự, có 4 loại nghiệp: 2.1- Garukakamma: Trọng-yếu-nghiệp là

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần Ii – Āsannakamma: Cận-tử-nghiệp

2.2- Āsannakamma: Cận-tử-nghiệp Thế nào gọi là cận-tử-nghiệp? Nghiệp nào phát sinh lúc gần lâm chung, nghiệp ấy gọi là

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần Ii – Āciṇṇakamma: Thường-hành-nghiệp

2.3- Āciṇṇakamma: Thường-hành-nghiệp Thế nào gọi là thường-hành-nghiệp? Ācīyati punappunaṃ karīyatīti āciṇṇaṃ: nghiệp nào mà người thường hành hằng ngày,

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần Ii – Kaṭattākamma: Bình-thường-nghiệp

2.4- Kaṭattākamma: Bình-thường-nghiệp Thế nào gọi là bình-thường-nghiệp? Kaṭattā  eva  kammanti  kaṭattākammaṃ:  Nghiệp  nào mà người chỉ tạo một cách

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần Ii – Phần Nghiệp Phân Chia Theo Nghiệp Cho Quả Theo Thời Gian

III-  Pākakālacatukka: phần nghiệp phân chia theo nghiệp cho quả theo thời gian, có 4 loại nghiệp. 3.1-   Diṭṭhadhammavedanīyakamma: 

ĐỌC BÀI VIẾT