Videos 1. Kinh Kandaraka (kandarakasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 2

Videos 1. Kinh Kandaraka (Kandarakasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 2     BỘ

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 2. Kinh Bát Thành (aṭṭhakanāgarasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 2

Videos 2. Kinh Bát Thành (Aṭṭhakanāgarasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 2    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 3. Kinh Hữu Học (sekhasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 2

Videos 3. Kinh Hữu Học (Sekhasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 2    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 4. Kinh Potaliya (potaliyasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 2

Videos 4. Kinh Potaliya (Potaliyasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 2     BỘ

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 5. Kinh Jīvaka (jīvakasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 2

Videos 5. Kinh Jīvaka (Jīvakasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 2     BỘ

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 6. Kinh Ưu-ba-li (upalisutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 2

Videos 6. Kinh Ưu-ba-li (Upalisutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 2     BỘ

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 7. Kinh Hạnh Con Chó (kukkuravatikasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 2

Videos 7. Kinh Hạnh Con Chó (Kukkuravatikasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 2  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 8. Kinh Vương Tử Vô Uý (abhayarājakumārasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 8. Kinh Vương Tử Vô Uý (Abhayarājakumārasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch     BỘ VIDEOS KINH TRUNG

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 9. Kinh Nhiều Cảm Thọ (bahuvedanīyasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 2

Videos 9. Kinh Nhiều Cảm Thọ (Bahuvedanīyasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 2  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 10. Kinh Không Gì Chuyển Hướng (apaṇṇakasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 10. Kinh Không Gì Chuyển Hướng (Apaṇṇakasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch     BỘ VIDEOS KINH TRUNG

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 11. Kinh Giáo Giới La-hầu-la Ở Am-ba-la (abalaṭṭhikarāhulovādasutta)

Videos 11. Kinh Giáo Giới La-hầu-la ở Am-ba-la (Abalaṭṭhikarāhulovādasutta)     BỘ VIDEOS KINH TRUNG BỘ PHẦN 2 – 50

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 12. Đại Kinh Giáo Giới La-hầu-la (mahārāhulovādasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 12. Đại Kinh Giáo Giới La-hầu-la (Mahārāhulovādasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch     BỘ VIDEOS KINH TRUNG

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 13. Tiểu Kinh Mālukya (cūḷamālukyasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 2

Videos 13. Tiểu Kinh Mālukya (Cūḷamālukyasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 2    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 14. Đại Kinh Mālukya (mahāmālukyasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 2

Videos 14. Đại Kinh Mālukya (Mahāmālukyasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 2    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 15. Kinh Bhaddāli (bhaddālisutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 2

Videos 15. Kinh Bhaddāli (Bhaddālisutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 2     BỘ

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 16. Kinh Ví Dụ Con Chim Cáy (laṭukikopamasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch-kinh Trung Bộ Phần 2

Videos 16. Kinh Ví Dụ Con Chim Cáy (Laṭukikopamasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch-Kinh Trung Bộ Phần 2  

ĐỌC BÀI VIẾT