Phước Thiện – Lời Nói Đầu – Tỳ Khưu Hộ Pháp

PHƯỚC THIỆN (PUÑÑA-KUSALA) TỲ-KHƯU HỘ-PHÁP Lời Nói Đầu Tái bản lần thứ nhì “Quyển V: Phước-Thiện”có sửa và bổ sung,

ĐỌC BÀI VIẾT

Phước Thiện – Giải Nghĩa Phước Thiện & Tóm Lược Sách

PHƯỚC-THIỆN (Puñña-Kusala) Chương VI: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp đã được trình bày xong trong quyển IV của bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo,

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần Giải Thích – Phước Thiện Bố Thí (dānakusala)

Phần Giải Thích 1- PHƯỚC-THIỆN BỐ-THÍ (Dānakusala) Dānakusala: Phước-thiện bố-thí: Định-nghĩa Dāna: Dīyati etenāti dānaṃ: Thí-chủ bố-thí với tác-ý tâm-sở

ĐỌC BÀI VIẾT

Phước Thiện Giữ Giới (sīlakusala) – Giải Nghĩa Về Giới

PHƯỚC-THIỆN GIỮ-GIỚI (Sīlakusala) Sīlakusala: Phước-thiện giữ-giới * Định nghĩa Sīla: Sīlayati kāyavacīkammāni sammādahatīti sīlaṃ. Trạng-thái nào giữ gìn cho thân

ĐỌC BÀI VIẾT

Phước Thiện – Bhāvanākusala: Phước-thiện Hành-thiền

Bhāvanākusala: Phước-thiện hành-thiền Định nghĩa Bhāvanā: “Kusaladhamme bhāveti uppādeti vaḍḍhatī’ti bhāvanā”. Trạng-thái nào làm cho thiện-pháp bậc cao phát sinh

ĐỌC BÀI VIẾT

Phước Thiện – Apacāyanakusala: Phước-thiện Cung-kính

Apacāyanakusala: Phước-thiện cung-kính Định nghĩa Apacāyana: “Apacāyanti etenā’ti apacāyanaṃ”. Những người cúi đầu với tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm

ĐỌC BÀI VIẾT

Phước Thiện – Veyyāvaccakusala: Phước-thiện Hỗ-trợ

Veyyāvaccakusala: Phước-thiện hỗ-trợ Định nghĩa Veyyāvacca: “Visesena āvaranti ussakkaṃ āpajjanī’ti byāvaṭā. Byāvaṭassa kammaṃ: veyyāvaccaṃ.” Những người nào cố gắng quan

ĐỌC BÀI VIẾT

Phước Thiện – Pattidānakusala : Phước-thiện Hồi-hướng

Pattidānakusala : Phước-thiện hồi-hướng Định nghĩa Pattidāna: “Pattabbā’ti: Patti. Pattiyā dānaṃ: Pattidānaṃ.” Trạng-thái mà người đã có phần phước-thiện, gọi

ĐỌC BÀI VIẾT

Phước Thiện – Pattānumodanākusala: Phước-thiện Hoan-hỷ

Pattānumodanākusala: Phước-thiện hoan-hỷ Định nghĩa Pattānumodanā: “Pāpiyatī’ti: patti. Pattiṃ anumodanti sādhukāraṃ dadanti etenā’ti: pattānumodanaṃ.” Phần phước-thiện của người khác hồi-hướng

ĐỌC BÀI VIẾT

Đoạn Kết Cuốn Phước Thiện & Quả Báu Của Người Giữ Gìn Giới Có 5 Điều

Đoạn Kết Trong bộ Chú-giải Pāḷi Dhammapadaṭṭhakathā (Chú-giải Pháp-cú kệ), bài kệ thứ 118, Đức-Phật khuyên dạy: “Puññañce puriso kayirā,

ĐỌC BÀI VIẾT

Tìm Hiểu Phước Bố Thí – Phước Thiện Là Gì? (puññakusala)

PHƯỚC THIỆN (PUÑÑAKUSALA) Trong tam giới, con người nói riêng, tất cả chúng sinh nói chung, thân tâm được an

ĐỌC BÀI VIẾT