Tam Bảo – Đức Phật Gotama – 24 Đức Phật Thọ Ký Theo Tuần Tự

ĐỨC PHẬT GOTAMA Hiện-tại chúng ta đang sống trong thời-kỳ giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, tuy Đức-Phật đã tịch diệt Niết-bàn

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương I – Xác Định Thời Gian Trở Thành Đức-phật

Xác Định Thời Gian Trở Thành Đức-Phật Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ siêu-việt tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Sumedha

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương I – Tên Gọi Kiếp Trái Đất (kappa), Nguyện Ước & 30 Pháp Hạnh Ba-la-mật

Tên Gọi Kiếp Trái Đất (Kappa) * Suññakappa: Kiếp trái đất không có Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác xuất hiện trên thế gian.

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương I – Suy Xét 5 Điều Trước Khi Tái-sinh & Đức Bồ Tát Tái Sinh Làm Người

Suy Xét 5 Điều Trước Khi Tái-Sinh Theo lệ thường, chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót tái-sinh xuống làm người, thường

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương I – Tích Vị Đạo-sĩ Kāḷadevila Khi Gặp Đức Bồ Tát Thái Tử Siddhattha

Tích Vị Đạo-Sĩ Kāḷadevila Đạo-sĩ Kāḷadevila chứng đắc 8 bậc thiền(1), chứng đắc ngũ thông(2) tam-giới, là vị Tôn-sư của

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương I: 32 Tướng Tốt Của Đức-bồ-tát Kiếp Chót & Đại Thiện Nghiệp Cho Quả 32 Tướng Tốt

32 Tướng Tốt Của Đức-Bồ-Tát Kiếp Chót Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác (Sammāsambodhisatta) kiếp chót chắc chắn sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- Giác

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương I: Phật Mẫu Mahāmayādevī Quy Thiên & Cuộc Đời Thái Tử Siddhattha

Phật Mẫu Mahāmayādevī Quy Thiên Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Thái-tử Siddhattha đản sinh ra đời đến ngày thứ bảy, Chánh-cung Hoàng-hậu Mahāmayādevī

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương I: Đức-bồ-tát Thực-hành Pháp-hành Khổ-hạnh (dukkaracariyā)

Đức-Bồ-Tát Thực-Hành Pháp-Hành Khổ-Hạnh (Dukkaracariyā) Sau khi từ giã vị Đạo-sư Udaka Rāmaputta, Đức-Bồ- tát Siddhattha ngự đến khu rừng

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương I: Đức Bồ Tát Từ Bỏ Pháp Khổ Hạnh & Thọ Nhận Cơm Sữa Bò Của Nàng Sujātā

Đức-Bồ-Tát Từ Bỏ Pháp-Hành Khổ-Hạnh Đức-Bồ-tát Siddhattha đã thực-hành pháp-hành khổ- hạnh (dukkaracariyā) đó là pháp-khó-hành suốt 6 năm trường

ĐỌC BÀI VIẾT