Vi Diệu Pháp Sơ Cấp – Buổi 5: Akusalacittaṃ Bất Thiện Tâm: 8 Tâm Tham, 2 Tâm Sân, 2 Tâm Si

Vi Diệu Pháp Sơ Cấp – Buổi 5: Akusalacittaṃ Bất Thiện Tâm: 8 Tâm Tham, 2 Tâm Sân, 2 Tâm

ĐỌC BÀI VIẾT

Video 12. (9,10/44) Vôtham – Vô Sân | Giảng Giải Kinh Đoạn Giảm – Thiền Sư Mahāsī Sayādaw

Video 12. (9,10/44) Vôtham – Vô Sân | Giảng Giải Kinh Đoạn Giảm – Thiền Sư Mahāsī Sayādaw    

ĐỌC BÀI VIẾT

Video 17. Làm Thế Nào Để Dập Lửa Tham, Sân Và Si? | Khóa Thiền 31 Ngày (2012-2013) – Ngài U Pandita

Video 17. LÀM THẾ NÀO ĐỂ DẬP LỬA THAM, SÂN VÀ SI? | KHÓA THIỀN 31 NGÀY (2012-2013) – NGÀI

ĐỌC BÀI VIẾT

Video 7. Tâm Tham Thứ 1 (s D Asan) | Bài Giảng Vi Diệu Pháp – Tỳ Khưu Thiện Hảo

Video 7. TÂM THAM THỨ 1 (S D ASAN) | BÀI GIẢNG VI DIỆU PHÁP – TỲ KHƯU THIỆN HẢO

ĐỌC BÀI VIẾT

Video 9. Tâm Tham 1 Và 2_1 | Bài Giảng Vi Diệu Pháp – Tỳ Khưu Thiện Hảo

Video 9. TÂM THAM 1 VÀ 2_1 | BÀI GIẢNG VI DIỆU PHÁP – TỲ KHƯU THIỆN HẢO    

ĐỌC BÀI VIẾT

Video 10. Tâm Tham 1 Và 2_2 | Bài Giảng Vi Diệu Pháp – Tỳ Khưu Thiện Hảo

Video 10. TÂM THAM 1 VÀ 2_2 | BÀI GIẢNG VI DIỆU PHÁP – TỲ KHƯU THIỆN HẢO    

ĐỌC BÀI VIẾT

Video 12. 8 Tâm Tham | Bài Giảng Vi Diệu Pháp – Tỳ Khưu Thiện Hảo

Video 12. 8 TÂM THAM | BÀI GIẢNG VI DIỆU PHÁP – TỲ KHƯU THIỆN HẢO     BỘ VIDEOS

ĐỌC BÀI VIẾT

Video 13. Thuộc Tính Tâm Tham | Bài Giảng Vi Diệu Pháp – Tỳ Khưu Thiện Hảo

Video 13. THUỘC TÍNH TÂM THAM | BÀI GIẢNG VI DIỆU PHÁP – TỲ KHƯU THIỆN HẢO     BỘ

ĐỌC BÀI VIẾT

Video 5. Cặp Thứ 1: Tham (lobha) & Sân (dosa) | Ngài Thiền Sư Mahasi Sayadaw -giảng Giải Kinh Thừa Tự Pháp

Video 5. CẶP THỨ 1: THAM (LOBHA) & SÂN (DOSA) | NGÀI THIỀN SƯ MAHASI SAYADAW -GIẢNG GIẢI KINH THỪA

ĐỌC BÀI VIẾT

Hậu Quả Nếu Không Làm Chủ Được Tâm? Ngài Tam Tạng 10 Dạy Cách Luyện Tâm Để Dập Tắt 11 Lửa Phiền Não

Hậu Quả Nếu Không Làm Chủ Được Tâm? Ngài Tam Tạng 10 Dạy Cách Luyện Tâm Để Dập Tắt 11

ĐỌC BÀI VIẾT