Lịch Sử Đức Phật Tổ Cồ Đàm – Thiên Thứ Chín: Ðộ Ðức Tịnh Phạn Vương Ðắc A-la-hán Quả Và Ngài Nhập Diệt

THIÊN THỨ CHÍN: ÐỘ ÐỨC TỊNH PHẠN VƯƠNG ÐẮC A-LA-HÁN QUẢ VÀ NGÀI NHẬP DIỆT Khi đức Thế Tôn ngự

ĐỌC BÀI VIẾT

Lịch Sử Đức Phật Tổ Cồ Đàm – Thiên Thứ Mười Ba: Những Chuyện Lạ Xảy Ra Trong Bốn Mươi Lăm Năm Truyền Ðạo Của Ðức Phật Tổ Cồ Ðàm

THIÊN THỨ MƯỜI BA: NHỮNG CHUYỆN LẠ XẢY RA TRONG BỐN MƯƠI LĂM NĂM TRUYỀN ÐẠO CỦA ÐỨC PHẬT TỔ

ĐỌC BÀI VIẾT

Lịch Sử Đức Phật Tổ Cồ Đàm – Thiên Thứ Mười Ba: Những Chuyện Lạ Xảy Ra Trong Bốn Mươi Lăm Năm Truyền Ðạo Của Ðức Phật Tổ Cồ Ðàm

THIÊN THỨ MƯỜI BA: NHỮNG CHUYỆN LẠ XẢY RA TRONG BỐN MƯƠI LĂM NĂM TRUYỀN ÐẠO CỦA ÐỨC PHẬT TỔ

ĐỌC BÀI VIẾT