Videos 1. Hướng Dẫn Thiền Minh Sát | Thiền Sư U Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2009

Videos 1. Hướng Dẫn Thiền Minh Sát | Thiền Sư U Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2009

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 2. Hướng Dẫn Cách Trình Pháp | Thiền Sư U Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2009

Videos 2. Hướng Dẫn Cách Trình Pháp | Thiền Sư U Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2009

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 3. 4 Tư Thế Thiền Tập (1) | Thiền Sư U Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2009

Videos 3. 4 Tư Thế Thiền Tập (1) | Thiền Sư U Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 4. 4 Tư Thế Thiền Tập (2) | Thiền Sư U Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2009

Videos 4. 4 Tư Thế Thiền Tập (2) | Thiền Sư U Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 5. Thực Hành Thiền Minh Sát | Thiền Sư U Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2009

Videos 5. Thực Hành Thiền Minh Sát | Thiền Sư U Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2009

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 6. Quán Thọ, Trình Thọ | Thiền Sư U Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2009

Videos 6. Quán Thọ, Trình Thọ | Thiền Sư U Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2009  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 7. Hướng Dẫn Cách Trình Pháp (2) | Thiền Sư U Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2009

Videos 7. Hướng Dẫn Cách Trình Pháp (2) | Thiền Sư U Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 8. Người Phàm | Thiền Sư U Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2009

Videos 8. Người Phàm | Thiền Sư U Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2009     BỘ

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 11. Lục Căn & Lục Trần | Thiền Sư U Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2009

Videos 11. Lục Căn & Lục Trần | Thiền Sư U Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2009

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 12. 3 Điều Ước Của Các Chư Thiên | Thiền Sư U Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2009

Videos 12. 3 Điều Ước Của Các Chư Thiên | Thiền Sư U Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 13. Kinh Rải Tâm Từ | Thiền Sư U Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2009

Videos 13. Kinh Rải Tâm Từ | Thiền Sư U Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2009  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 14. Quán Tưởng Đến Sự Chết | Thiền Sư U Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2009

Videos 14. Quán Tưởng Đến Sự Chết | Thiền Sư U Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2009

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 15. Hiểu Biết Về Tâm | Thiền Sư U Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2009

Videos 15. Hiểu Biết Về Tâm | Thiền Sư U Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2009  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 16. Kinh Thất Giác Chi | Thiền Sư U Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2009

Videos 16. Kinh Thất Giác Chi | Thiền Sư U Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2009  

ĐỌC BÀI VIẾT