Thiền Vipassana – Phương Pháp Để Phát Triển Trí Tuệ, Chánh Kiến & Chánh Tư Duy Ở Mức Độ Thực Nghiệm

Sự đóng góp độc đáo của Đức Phật cho thế giới là con đường tự mỗi cá nhân chứng nghiệm

ĐỌC BÀI VIẾT

Suy Nghĩ Chân Chánh & Hiểu Biết Chân Chánh (chánh Tư Duy & Chánh Kiến)

Suy nghĩ chân chánh (chánh tư duy) Truớc khi bắt đầu vipassanā-bhāvanā, tất cả những ý nghĩ không nhất thiết

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần Iii – Đại Kinh Chuyển Pháp Luân – Chánh Tư Duy Đạo

CHÁNH TƯ DUY ĐẠO (Sammā Saṅkappa Magga) Từ trước đến đây chúng tôi đã giải thích chi tiết xong bảy

ĐỌC BÀI VIẾT

Tu Dưỡng Tâm Từ Bằng Thiền Chánh Niệm – Tư Duy Thiện Xảo Trong Thiền Tập

Tu dưỡng tâm từ bằng thiền chánh niệm Tư duy thiện xảo trong thiền tập Điều hướng suy nghĩ đến

ĐỌC BÀI VIẾT

Video 1. Tương Ưng Nhân Duyên – Bát Chánh Đạo | Sư Giác Nguyên (sư Toại Khanh)

Video 1. Tương Ưng Nhân Duyên – Bát Chánh Đạo | Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)     BỘ

ĐỌC BÀI VIẾT

Video 12. Nhân Duyên: 3 Thời – Thời Tử | Paṭṭhāna (bộ Vị Trí) – Phần 1 – 24 Duyên – Tỳ Khưu Chánh Minh

Video 12. Nhân Duyên: 3 Thời – Thời Tử | Paṭṭhāna (Bộ Vị trí) – Phần 1 – 24 Duyên

ĐỌC BÀI VIẾT

Video 39. Hỗ Tương Duyên (1) | Paṭṭhāna (bộ Vị Trí) – Phần 1 – 24 Duyên – Tỳ Khưu Chánh Minh

Video 39. Hỗ Tương Duyên (1) | Paṭṭhāna (Bộ Vị trí) – Phần 1 – 24 Duyên – Tỳ Khưu

ĐỌC BÀI VIẾT

Video 40. Hỗ Tương Duyên (2) | Paṭṭhāna (bộ Vị Trí) – Phần 1 – 24 Duyên – Tỳ Khưu Chánh Minh

Video 40. Hỗ Tương Duyên (2) | Paṭṭhāna (Bộ Vị trí) – Phần 1 – 24 Duyên – Tỳ Khưu

ĐỌC BÀI VIẾT

Video 41. Hỗ Tương Duyên (3) | Paṭṭhāna (bộ Vị Trí) – Phần 1 – 24 Duyên – Tỳ Khưu Chánh Minh

Video 41. Hỗ Tương Duyên (3) | Paṭṭhāna (Bộ Vị trí) – Phần 1 – 24 Duyên – Tỳ Khưu

ĐỌC BÀI VIẾT

Video 42. Hỗ Tương Duyên (4) | Paṭṭhāna (bộ Vị Trí) – Phần 1 – 24 Duyên – Tỳ Khưu Chánh Minh

Video 42. Hỗ Tương Duyên (4) | Paṭṭhāna (Bộ Vị trí) – Phần 1 – 24 Duyên – Tỳ Khưu

ĐỌC BÀI VIẾT

Video 133. Tương Ưng Duyên (2) | Paṭṭhāna (bộ Vị Trí) – Phần 1 – 24 Duyên – Tỳ Khưu Chánh Minh

Video 133. Tương Ưng Duyên (2) | Paṭṭhāna (Bộ Vị trí) – Phần 1 – 24 Duyên – Tỳ Khưu

ĐỌC BÀI VIẾT

Video 134. Tương Ưng Duyên (3) | Paṭṭhāna (bộ Vị Trí) – Phần 1 – 24 Duyên – Tỳ Khưu Chánh Minh

Video 134. Tương Ưng Duyên (3) | Paṭṭhāna (Bộ Vị trí) – Phần 1 – 24 Duyên – Tỳ Khưu

ĐỌC BÀI VIẾT

Video 135. Tương Ưng Duyên (4) | Paṭṭhāna (bộ Vị Trí) – Phần 1 – 24 Duyên – Tỳ Khưu Chánh Minh

Video 135. Tương Ưng Duyên (4) | Paṭṭhāna (Bộ Vị trí) – Phần 1 – 24 Duyên – Tỳ Khưu

ĐỌC BÀI VIẾT