Videos 1. Phẩm Sắc (rūpādivagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 1

Videos 1. Phẩm Sắc (Rūpādivagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 1    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 2. Phẩm Đoạn Triền Cái (nīvaraṇappahānavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 2. Phẩm Đoạn Triền Cái (Nīvaraṇappahānavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch     BỘ VIDEOS TĂNG CHI BỘ

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 3. Phẩm Khó Sử Dụng (akammaniyavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 1

Videos 3. Phẩm Khó Sử Dụng (Akammaniyavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 1

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 4. Phẩm Không Điều Phục (adantavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 1

Videos 4. Phẩm Không Điều Phục (Adantavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 1

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 5. Phẩm Đặt Hướng & Trong Sáng (paṇihitaacchavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 5. Phẩm Đặt Hướng & Trong Sáng (Paṇihitaacchavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch     BỘ VIDEOS TĂNG

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 6. Phẩm Búng Ngón Tay (accharāsaṅghātavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 6. Phẩm Búng Ngón Tay (Accharāsaṅghātavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch     BỘ VIDEOS TĂNG CHI BỘ

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 7. Phẩm Tinh Tấn (vīriyārambhādivagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 1

Videos 7. Phẩm Tinh Tấn (Vīriyārambhādivagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 1  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 8. Phẩm Làm Bạn Với Thiện (kaḷyānamittāvagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 8. Phẩm Làm Bạn Với Thiện (Kaḷyānamittāvagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch     BỘ VIDEOS TĂNG CHI

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 9. Phẩm Phóng Dật (pamādādivagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 1

Videos 9. Phẩm Phóng Dật (Pamādādivagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 1  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 10. Phẩm Phóng Dật Thứ 2 (dutiyapamādādivagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 10. Phẩm Phóng Dật Thứ 2 (Dutiyapamādādivagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch     BỘ VIDEOS TĂNG CHI

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 11. Phẩm Phi Pháp (adhammavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 1

Videos 11. Phẩm Phi Pháp (Adhammavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 1  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 12. Phẩm Vô Phạm (anāpattivagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 1

Videos 12. Phẩm Vô Phạm (Anāpattivagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 1  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 14. Phẩm Người Tối Thắng (etadaggavagga)| Ngài Thích Minh Châu Dịch-tăng Chi Bộ Kinh Phần 1

Videos 14. Phẩm Người Tối Thắng (Etadaggavagga)| Ngài Thích Minh Châu Dịch-Tăng Chi Bộ Kinh Phần 1     BỘ

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 15. Phẩm Không Thể Có Được (aṭṭhāna) | Ngài Thích Minh Châu Dịch-tăng Chi Bộ Kinh Phần 1

Videos 15. Phẩm Không Thể Có Được (Aṭṭhāna) | Ngài Thích Minh Châu Dịch-Tăng Chi Bộ Kinh Phần 1  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 16. Phẩm Một Pháp (ekadhamma) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 1

Videos 16. Phẩm Một Pháp (Ekadhamma) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 1  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 17. Phẩm Chủng Tử | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 1 – Một Pháp (ekaka)

Videos 17. Phẩm Chủng Tử | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 1 – Một

ĐỌC BÀI VIẾT