Bài Kinh Chuyển Pháp Luân Dhammacakkappavattanasutta

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa DHAMMACAKKAPPAVATTANASUTTA (Kệ khai kinh Chuyển-pháp-luân) Bhikkhūnaṃ pañcavaggīnaṃ,   Isipatana nāmake.    Migadāye dhammavaraṃ,   yaṃ taṃ nibbānapāpakaṃ.   

ĐỌC BÀI VIẾT

Kinh Chuyển Pháp Luân – Trí-tuệ-thiền-tuệ Thứ 4 Udayabbayānupassanāñāṇa

4- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 Udayabbayānupassanāñāṇa Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- tuệ, có trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 3 sammasanañāṇa làm nền tảng,

ĐỌC BÀI VIẾT

Kinh Chuyển Pháp Luân – Trí-tuệ-thiền-tuệ Thứ 5 Đến Thứ 9

5- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 Bhaṅgānupassanāñāṇa Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayānupas-sanāñāṇa có nhiều năng lực

ĐỌC BÀI VIẾT

Kinh Chuyển Pháp Luân – Trí-tuệ-thiền-tuệ Thứ 10 Và Thứ 11

10- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 Paṭisaṅkhānupassanāñāṇa Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 muñcitukamyatā-ñāṇa có nhiều năng lực

ĐỌC BÀI VIẾT

Kinh Chuyển Pháp Luân – Pháp Học, Pháp Hành, Pháp Thành Phật Giáo

PHẬT-GIÁO – Pháp-học Phật-giáo (Pariyattisāsana). – Pháp-hành Phật-giáo (Paṭipattisāsana). – Pháp-thành Phật-giáo (Paṭivedhasāsana). * Pháp-học Phật-giáo (Pariyatti sāsana) đó là

ĐỌC BÀI VIẾT