Videos 10. Bài Kinh Số 59 – Kinh Nhiều Cảm Thọ | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 2

Videos 10. Bài Kinh Số 59 – Kinh Nhiều Cảm Thọ | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 11. Bài Kinh Số 60 -kinh Không Có Gì Chuyển Hướng | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 2

Videos 11. Bài Kinh Số 60 -Kinh Không Có Gì Chuyển Hướng | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 12.bài Kinh Số 60 -kinh Không Có Gì Chuyển Hướng (2)| Ngài Thích Minh Châu Dịch-kinh Trung Bộ Phần 2

Videos 12.Bài Kinh Số 60 -Kinh Không Có Gì Chuyển Hướng (2)| Ngài Thích Minh Châu Dịch-Kinh Trung Bộ Phần

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 13. Bài Kinh Số 61 – Kinh Giáo Giới Lahaula | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 2

Videos 13. Bài Kinh Số 61 – Kinh Giáo Giới Lahaula | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 14. Bài Kinh Số 62 – Đại Kinh Giáo Giới Lahaula | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 2

Videos 14. Bài Kinh Số 62 – Đại Kinh Giáo Giới Lahaula | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 16. Bài Kinh 64 – Bài Kinh Malunkyaputta | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 2

Videos 16. Bài Kinh 64 – Bài Kinh Malunkyaputta | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần

ĐỌC BÀI VIẾT