Quyển 3: Pháp Hành Giới – Chương V: Pháp-hành Giới (sīlācāra)

CHƯƠNG V: PHÁP-HÀNH GIỚI (SĪLĀCĀRA) Quyển II: Quy-Y Tam-Bảo gồm có 2 chương: chương III: Ân-đức Tam-bảo và chương IV: Quy-y

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần I: Giới Của Người Tại Gia – Chương I – Ngũ-giới Là Thường-giới

Phần I: Giới Của Người Tại-Gia 1- Ngũ-Giới Là Thường-Giới Ngũ-giới (pañcasīla) là thường-giới (niccasīla) chung của tất cả mọi người

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần I: Giới Của Người Tại Gia – Chương 2 – Giảng Giải Về Ngũ-giới

Giảng Giải Về Ngũ-Giới Chi-Pháp Của Mỗi Điều-Giới Mỗi điều-giới có những chi-pháp riêng biệt, muốn biết mình có phạm-giới

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương 2 – Giảng Giải Về Ngũ Giới – Điều Giới Tránh Xa Sự Trộm Cắp

2-  Điều-Giới Tránh Xa Sự Trộm-Cắp Adinnādānā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi. Nghĩa phân tích chữ: – Adinnādānā: A + dinna + ādānā

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương 2 – Giảng Giải Về Ngũ Giới – Điều Giới Tránh Xa Sự Tà Dâm

3-  Điều-Giới Tránh Xa Sự Tà-Dâm Kāmesumicchācārā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi. Nghĩa phân tích chữ: – Kāmesumicchācāra: Kāmesu + micchā + cāra.

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương 2 – Giảng Giải Về Ngũ Giới – Điều Giới Tránh Xa Sự Nói Dối

4- Điều-Giới Tránh Xa Sự Nói-Dối Musāvādā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi. Nghĩa từng chữ: – Musāvāda: Musā + vāda – Musā: Chuyện

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương 2 – Giảng Giải Về Ngũ Giới – Điều Giới Tránh Xa Uống Rượu, Bia Và Các Chất Say

5- Điều-Giới Tránh Xa Uống Rượu, Bia Và Các Chất Say Surā meraya majjappamādaṭṭhānā veramaṇi- sikkhāpadaṃ samādiyāmi. Nghĩa từng chữ:

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương 2 – Giảng Giải Về Ngũ Giới – Tính Chất Của Ngũ Giới

Tính Chất Của Ngũ-Giới Ngũ-giới (pañcasīla) là thường-giới (niccasīla) của tất cả mọi người trong đời, không ngoại trừ một

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần I: Giới Của Người Tại Gia – Chương 3 – Nghiệp Và Quả Của Nghiệp Của Mỗi Điều Giới

Nghiệp Và Quả Của Nghiệp Của Mỗi Điều-Giới Ngũ-giới có 5 điều-giới, mà mỗi điều-giới có đối tượng khác nhau,

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần I: Giới Của Người Tại Gia – Chương 4 – Nhận Xét Về Nghiệp Và Quả Của Nghiệp Ngũ Giới

Nhận Xét Về Nghiệp Và Quả Của Nghiệp Ngũ-Giới Ngũ-giới (pañcasīla) là thường-giới (niccasīla) của tất cả mọi người trong

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần I: Giới Của Người Tại Gia – Chương 5 – Con Người Với Ngũ Giới

Con Người Với Ngũ-Giới Phàm mỗi người đã sinh ra trong đời này, chắc chắn tiền-kiếp của người ấy có

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương 6 – Những Tích Liên Quan Đến Mỗi Giới – Tích Người Phạm Điều-giới Sát-sinh

Những Tích Liên Quan Đến Mỗi Giới * Tích Người Phạm Điều-Giới Sát-Sinh Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama còn hiện hữu

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương 6 – Những Tích Liên Quan Đến Mỗi Giới – Cuộc Đời Ghosaka Có Phước Thoát Chết 7 Lần

Cuộc Đời Ghosaka Có Phước Thoát Chết 7 Lần 1- Trẻ Sơ Sinh Ghosaka Bị Bỏ Trong Đống Rác Ngày

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương 6 – Những Tích Liên Quan Đến Mỗi Giới – Tích Người Phạm Điều-giới Trộm-cắp

* Tích Người Phạm Điều-Giới Trộm-Cắp Một thuở nọ, Đức-Phật ngự tại cung điện của Đức- vua Bimbisāra trong kinh-thành

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương 6 – Những Tích Liên Quan Đến Mỗi Giới – Tích Của Người Phạm Điều-giới Tà-dâm

* Tích Của Người Phạm Điều-Giới Tà-Dâm Người phạm điều-giới tà-dâm là người có quan hệ tình dục bất chính

ĐỌC BÀI VIẾT