Con Đường Thiền Chỉ Và Thiền Quán – Chương Iii – Vượt Qua Các Triền Cái

CHƯƠNG III VƯỢT QUA CÁC TRIỀN CÁI Các thiền được chứng theo từng bậc, việc làm chủ hay thuần thục

ĐỌC BÀI VIẾT

Giảng Giải Kinh Gò Mối – Các Triền Cái Này Được Xua Tan Như Thế Nào – Tâm Tịnh (citta-visuddhi)

CÁC TRIỀN CÁI NÀY ĐƯỢC XUA TAN NHƯ THẾ NÀO Như đã nói “Pa jaha cingavaram” — hãy vứt bỏ

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 21. Chương 5 – Năm Pháp – Phẩm Triền Cái & Phẩm Tưởng | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 21. Chương 5 – Năm Pháp – Phẩm Triền Cái & Phẩm Tưởng | Ngài Thích Minh Châu Dịch

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 34. Chương 5 – Năm Pháp – Phẩm Mắng Nhiếc & Phẩm Du Hành Dài| Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 34. Chương 5 – Năm Pháp – Phẩm Mắng Nhiếc & Phẩm Du Hành Dài| Ngài Thích Minh Châu

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 35. Chương 5 – Năm Pháp – Phẩm Trú Tại Chỗ & Phẩm Ác Hành | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 35. Chương 5 – Năm Pháp – Phẩm Trú Tại Chỗ & Phẩm Ác Hành | Ngài Thích Minh

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 36. Chương 5 – Năm Pháp – Phẩm Cụ Túc Giới | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 2

Videos 36. Chương 5 – Năm Pháp – Phẩm Cụ Túc Giới | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 5. Chương 6 – Sáu Pháp – Phẩm Dhammika | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 3

Videos 5. Chương 6 – Sáu Pháp – Phẩm Dhammika | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 15. Chương 7 – Bảy Pháp – Phẩm Đại Tế Đàn | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 3

Videos 15. Chương 7 – Bảy Pháp – Phẩm Đại Tế Đàn | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 25. Chương 8 – Tám Pháp – Phẩm Lớn | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 3

Videos 25. Chương 8 – Tám Pháp – Phẩm Lớn | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 35. Chương 8 -tám Pháp – Phẩm Đất Rung Động (2) | Ngài Thích Minh Châu Dịch -tăng Chi Bộ Kinh Phần 3

Videos 35. Chương 8 -Tám Pháp – Phẩm Đất Rung Động (2) | Ngài Thích Minh Châu Dịch -Tăng Chi

ĐỌC BÀI VIẾT