Phật Pháp Căn Bản Phần II – Hướng Dẫn Hành Thiền

HƯỚNG DẪN HÀNH THIỀN Tài  liệu  này  được  soạn  dịch  theo  cuốn  Prac-tical  Vipassanā  Meditational Exercises của Hòa Thượng Mahasi

ĐỌC BÀI VIẾT