Video 8. Kinh Chánh Tri Kiến(sammādiṭṭhisutta)- Kinh Niệm Xứ(mahāsatipaṭṭhānasuttaṃ)- Tiểu Kinh Sư Tử Hống

Video 8. Kinh Chánh Tri Kiến(Sammādiṭṭhisutta)- Kinh Niệm Xứ(Mahāsatipaṭṭhānasuttaṃ)- Tiểu kinh Sư Tử Hống     BỘ VIDEOS GIẢNG GIẢI

ĐỌC BÀI VIẾT

Video 10. Ðại Kinh Khổ Uẩn (mahādukkhakkhandhasutta) – Tiểu Kinh Khổ Uẩn (cūḷadukkhakkhandhasutta)

Video 10. Ðại Kinh Khổ Uẩn (Mahādukkhakkhandhasutta) – Tiểu Kinh Khổ Uẩn (Cūḷadukkhakkhandhasutta)     BỘ VIDEOS GIẢNG GIẢI KINH

ĐỌC BÀI VIẾT