Bài Kinh Thứ Nhất – Mūlapariyāyasuttaṃ (Kinh Căn Bản Môn) – Sư Thiện Hảo Giảng Dạy

BÀI KINH THỨ NHẤT: MŪLAPARIYĀYASUTTAṂ (MN 1) (Lớp “Đọc Hiểu Trung Bộ Kinh Pāḷi (Majjhima Nikāya)” Do Tỳ Khưu Thiện Hảo Giảng

ĐỌC BÀI VIẾT
Từ điển
Youtube
Fanpage
Tải app