Videos Bài Tụng Ngày Thứ 1 Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày – Pali Chanting – S.n. Goenka

MORNING CHANTING _ DAY 1 – BÀI TỤNG BUỔI SÁNG _ NGÀY THỨ 1 Bài tụng ngày thứ 1 khoá

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos Bài Tụng Ngày Thứ 2 Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày – Pali Chanting – S.n. Goenka

Bài tụng ngày thứ 2 khoá thiền Vipassana 10 ngày – Pali Chanting – S.N. Goenka.pdf MORNING CHANTING _ DAY

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos Bài Tụng Ngày Thứ 3 Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày – Pali Chanting – S.n. Goenka

Bài tụng ngày thứ 3 khoá thiền Vipassana 10 ngày – Pali Chanting – S.N. Goenka.pdf MORNING CHANTING _ DAY

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos Bài Tụng Ngày Thứ 4 Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày – Pali Chanting – S.n. Goenka

Bài tụng ngày thứ 4 khoá thiền Vipassana 10 ngày – Pali Chanting – S.N. Goenka.pdf MORNING CHANTING _ DAY

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos Bài Tụng Ngày Thứ 6 Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày – Pali Chanting – S.n. Goenka

Bài tụng ngày thứ 6 khoá thiền Vipassana 10 ngày – Pali Chanting – S.N. Goenka.pdf MORNING CHANTING _ DAY

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos Bài Tụng Ngày Thứ 7 Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày – Pali Chanting – S.n. Goenka

Bài tụng ngày thứ 7 khoá thiền Vipassana 10 ngày – Pali Chanting – S.N. Goenka.pdf MORNING CHANTING _ DAY 

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos Bài Tụng Ngày Thứ 8 Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày – Pali Chanting – S.n. Goenka

Bài tụng ngày thứ 8 khoá thiền Vipassana 10 ngày – Pali Chanting – S.N. Goenka.pdf MORNING CHANTING _ DAY

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos Bài Tụng Ngày Thứ 9 Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày – Pali Chanting – S.n. Goenka

Bài tụng ngày thứ 9 khoá thiền Vipassana 10 ngày – Pali Chanting – S.N. Goenka.pdf MORNING CHANTING _ DAY

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos Bài Tụng Ngày Thứ 10 Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày – Pali Chanting – S.n. Goenka

Bài tụng ngày thứ 10 khoá thiền Vipassana 10 ngày – Pali Chanting – S.N. Goenka.pdf   MORNING CHANTING _

ĐỌC BÀI VIẾT