Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền – Mục Lục Và Lời Đầu

Quyển sách này dựa vào lời dạy pháp dhamma của Sayadaw U Kumarābhivaṃsa về Padhāniyaṅga-Sutta và Meghiya-Sutta đã được giảng

ĐỌC BÀI VIẾT

Tam Học – Sīla Sikkhā (giới Học), Samādhi Sikkhā (định Học) Và Paññā Sikkhā (tuệ Học)

TAM HỌC Trước khi nói về năm ‘chi tinh cần’ (Padhāniyaṅga), bạn có biết giáo pháp của Đức Phật là

ĐỌC BÀI VIẾT

Năm Chi Phần Cần Thiết Để Tu Tập Thiền (padhāniyaṅga) – (tiếp Theo)

4. Vīriya (Tinh cần) “Āraddhavīriyo viharati akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya kusalānaṃ dhammānaṃ upasampadāya,thāmavā daḷhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu.” “Vị ấy được chuẩn

ĐỌC BÀI VIẾT