Giảng Giải Kinh Thừa Tự Pháp – Phần 5 – Sự Khiêm Tốn Của Trưởng Lão Xá-lợi-phất

Phần 5 – Sự Khiêm Tốn Của Trưởng Lão Xá-Lợi-Phất Sự khiêm tốn của trưởng lão xá-lợi-phất Kiêu hãnh (mada)

ĐỌC BÀI VIẾT

Giảng Giải Kinh Thừa Tự Pháp – Phần 7 – Giảng Giải Kinh Đế Thích Vấn Đạo

Phần 7 – Giảng Giải Kinh Đế Thích Vấn Đạo Giảng giải Kinh Đế Thích Vấn Đạo. Giới thiệu bài

ĐỌC BÀI VIẾT

Giảng Giải Kinh Thừa Tự Pháp – Phần 14 – Những Cách Để Giảm Bớt Phiền Muộn

Phần 14 – Những Cách Để Giảm Bớt Phiền Muộn Đối Diện Với Những Vấn Đề Của Bạn  Trách Nhiệm

ĐỌC BÀI VIẾT