Phật Pháp Căn Bản Phần I – Những Hiểu Biết Sai Lầm Hay Tà Kiến Về Kamma (Nghiệp)

NHỮNG HIỂU BIẾT SAI LẦM HAY TÀ KIẾN VỀ KAMMA (NGHIỆP) 1. Tà kiến hay sự hiểu biết sai lầm

ĐỌC BÀI VIẾT