Chánh Kiến & Nghiệp – Chương Ii: Chánh Kiến Tường Giải – Ba Loại Tà Kiến – Ledi Sayadaw

CHƯƠNG II : CHÁNH KIẾN TƯỜNG GIẢI (Sammàtthi Dìpanì) Ledi Sayadaw   PHẦN I Diṭṭhibandhanabandheyya, Taṇhāsotena vāhite Satte nāyaka tāresi Bhagavantassa

ĐỌC BÀI VIẾT

Chánh Kiến Tường Giải – Giải Thích Về 3 Tà Kiến & Phản Bác Tiền Định Kiến – Ledi Sayadaw

Chánh Kiến Tường Giải (tiếp theo) – Giải Thích Về 3 Tà Kiến & Phản Bác Tiền Định Kiến – Ledi Sayadaw

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần Ii – Đại Kinh Chuyển Pháp Luân – Tà Kiến Trong Pháp Hành

TÀ KIẾN TRONG PHÁP HÀNH (SILABBATAPARAAMSA DIṬṬHI) Chấp một pháp hành sai cho là đúng gọi là tà kiến trong

ĐỌC BÀI VIẾT

Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống – Chương 3 – Bất-thiện-tâm: Tà Kiến

Tà-kiến thấy sai, chấp lầm như thế nào? Micchādiṭṭhi: Tà-kiến Tà-kiến có nhiều loại: – Trong bộ Paṭisambhidāmagga, phần diṭṭhi-kathā

ĐỌC BÀI VIẾT

Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống – Chương 4 – Bất-thiện-tâm: Tà-kiến Cố-định & Nhân Sanh Tà Kiến

* Niyatamicchādiṭṭhi: Tà-kiến cố-định là tà-kiến chấp-thủ cố-định, không thay đổi. Tà-kiến cố-định có 3 loại: – Natthikadiṭṭhi: Vô-quả tà-kiến.

ĐỌC BÀI VIẾT

Giảng Giải Kinh Đoạn Giảm – Quán Như Thế Nào Để Diệt Được Tà Kiến

Quán Như Thế Nào Để Diệt Được Tà Kiến Cái biết do đọc sách, cái biết do nghe pháp, hay

ĐỌC BÀI VIẾT