Mọi Sự Đến Rồi Đi – Phần I: Chánh Kiến – Hiểu Về Các Hiện Tượng 

Hiểu về Các Hiện Tượng    Chúng ta không được bình an là do những nguyên nhân bên trong chúng ta.

ĐỌC BÀI VIẾT

Mọi Sự Đến Rồi Đi – Phần I: Chánh Kiến – Đúng Như Lẽ Thường 

Đúng Như Lẽ Thường    Giáo Pháp (Dhamma) ở đâu? Toàn bộ Giáo Pháp đang ở đây với chúng ta. Ngay

ĐỌC BÀI VIẾT

Mọi Sự Đến Rồi Đi – Phần I: Chánh Kiến – Nhìn Xuyên Qua Mọi Sự Và Phật Và Bồ-tát

Nhìn Xuyên Qua Mọi Sự   Cách tu hành của Ajahn Chah. Nhà sư này có cách tu tập rất đậm

ĐỌC BÀI VIẾT

Mọi Sự Đến Rồi Đi – Phần I: Chánh Kiến – Nhìn Thấy Mọi Sự Đúng Như Nó Thực Là 

Nhìn Thấy Mọi Sự Đúng như nó thực là    Đức Phật dạy nhìn vào mọi thứ khởi sinh. Mọi thứ

ĐỌC BÀI VIẾT

Mọi Sự Đến Rồi Đi – Phần I: Chánh Kiến – Sự Tìm Kiếm Của Đức Phật

10. Sự Tìm Kiếm Của Đức Phật   Khi Đức Phật quyết định đi tìm kiếm sự giải thoát, Người đã

ĐỌC BÀI VIẾT

Mọi Sự Đến Rồi Đi – Phần Ii: Vô Thường – Đặt Tâm Dưới Sự Chỉ Thị Của Mình 

Đặt Tâm Dưới Sự Chỉ Thị Của Mình  Dù tâm ở trong trạng thái nào, sướng hay khổ, ta không

ĐỌC BÀI VIẾT

Mọi Sự Đến Rồi Đi – Phần Ii: Vô Thường – Chẳng Có Gì Thường Hằng Chẳng Có Gì Chắc Chắn

Chẳng Có Gì Thường Hằng Chẳng Có Gì Chắc Chắn  Chúng ta tập trung vào Giáo Pháp ngay đây và

ĐỌC BÀI VIẾT

Mọi Sự Đến Rồi Đi – Phần Ii: Vô Thường – Một Thiền Giả Rối Trí Đến Gặp Đức Phật

Một Thiền Giả Rối Trí Đến Gặp Đức Phật     Có một vị trưởng lão đáng kính vào thời Phật.

ĐỌC BÀI VIẾT