Videos 1. Lời Khai Mạc | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Vipassana 2010

Videos 1. Lời Khai Mạc | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Vipassana 2010     BỘ VIDEOS KHÓA

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 2. Ngày Thứ 1 | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Vipassana 2010

Videos 2. Ngày Thứ 1 | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Vipassana 2010     BỘ VIDEOS KHÓA

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 3. Ngày Thứ 2 | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Vipassana 2010

Videos 3. Ngày Thứ 2 | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Vipassana 2010     BỘ VIDEOS KHÓA

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 4. Ngày Thứ 3 | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Vipassana 2010

Videos 4. Ngày Thứ 3 | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Vipassana 2010     BỘ VIDEOS KHÓA

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 5. Ngày Thứ 4 | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Vipassana 2010

Videos 5. Ngày Thứ 4 | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Vipassana 2010     BỘ VIDEOS KHÓA

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 6. Ngày Thứ 5 | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Vipassana 2010

Videos 6. Ngày Thứ 5 | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Vipassana 2010     BỘ VIDEOS KHÓA

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 7. Ngày Thứ 6 | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Vipassana 2010

Videos 7. Ngày Thứ 6 | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Vipassana 2010     BỘ VIDEOS KHÓA

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 8. Ngày Thứ 7 | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Vipassana 2010

Videos 8. Ngày Thứ 7 | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Vipassana 2010     BỘ VIDEOS KHÓA

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 9. Ngày Thứ 8 | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Vipassana 2010

Videos 9. Ngày Thứ 8 | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Vipassana 2010     BỘ VIDEOS KHÓA

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 10. Ngày Thứ 9 | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Vipassana 2010

Videos 10. Ngày Thứ 9 | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Vipassana 2010     BỘ VIDEOS KHÓA

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 11. Ngày Thứ 10 | Thiền Sư U Jatia – Khóa Thiền Năm 2010

Videos 11. Ngày Thứ 10 | Thiền Sư U Jatia – Khóa Thiền Năm 2010     BỘ VIDEOS KHÓA

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 12. Ngày Thứ 11 | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Vipassana 2010

Videos 12. Ngày Thứ 11 | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Vipassana 2010     BỘ VIDEOS KHÓA

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 13. Ngày Thứ 12 | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Vipassana 2010

Videos 13. Ngày Thứ 12 | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Vipassana 2010     BỘ VIDEOS KHÓA

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 14. Ngày Thứ 13 | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Vipassana 2010

Videos 14. Ngày Thứ 13 | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Vipassana 2010     BỘ VIDEOS KHÓA

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 15. Ngày Thứ 14 | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Vipassana 2010

Videos 15. Ngày Thứ 14 | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Vipassana 2010     BỘ VIDEOS KHÓA

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 16. Ngày Thứ 15 | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Vipassana 2010

Videos 16. Ngày Thứ 15 | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Vipassana 2010     BỘ VIDEOS KHÓA

ĐỌC BÀI VIẾT