Bài Giảng Kinh Tương Ưng Tập 2 – Chương 1: Tương Ưng Nhân Duyên – Phẩm Đồ Ăn (āhāravagga)

Bài giảng Kinh Tương Ưng Tập 2  Chương 1: Tương Ưng Nhân Duyên Phẩm Đồ Ăn (Āhāravagga) MOLIYA PHAGGUNA (tt) ‘Viraga’:

ĐỌC BÀI VIẾT