Pháp Hạnh Ba La Mật 2 – Lời Nói Đầu

“Sabbadānaṃ dhammadānaṃ jināti.” Pháp-thí là cao thượng hơn các loại thí. NỀN-TẢNG-PHẬT-GIÁO QUYỂN VII PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 2 Dhammapaṇṇākāra Món Quà

ĐỌC BÀI VIẾT

Pháp Hạnh Ba La Mật 2 – Phần 5

Phần 5 Đức-Bồ-Tát Mahosadhapaṇḍita Chọn Bạn Đời Đức-Bồ-tát Mahosadhapaṇḍita trưởng thành có chức trọng quyền cao trong triều đình của

ĐỌC BÀI VIẾT

Pháp Hạnh Ba La Mật 2 – Phần 7

Phần 7 Lập Kế Hại Đức-Bồ-Tát Mahosadhapaṇḍita Sau khi được Đức-vua Vedeha ban chức quan Thừa-tướng, Đức-Bồ-tát Mahosadhapaṇḍita có chức

ĐỌC BÀI VIẾT

Pháp Hạnh Ba La Mật 2 – Phần 8

Phần 8 Con Vẹt Trí-tuệ Suvapaṇḍita Nhận được tin của lính điệp viên, quan Thừa-tướng Mahosadhapaṇḍita gọi Suvapaṇḍita đến bảo

ĐỌC BÀI VIẾT

Pháp Hạnh Ba La Mật 2 – Phần 10

Phần 10 Mỹ-Nhân-Kế Quân-sư Kevaṭṭa nghĩ đến Công-chúa Pañcālacandī của Đức-vua Cūḷanī Brahmadatta và Chánh-cung Hoàng-hậu Nandādevī:  “Công-chúa có sắc

ĐỌC BÀI VIẾT