Buổi 1: Lớp Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga – Khai Giảng & Dẫn Nhập – Sư Thiện Hảo

BUỔI 1: LỚP THANH TỊNH ĐẠO VISUDDHIMAGGA – KHAI GIẢNG & GIỚI THIỆU – SƯ THIỆN HẢO     Namo

ĐỌC BÀI VIẾT

Video Buổi 5: Lớp Visuddhamagga Thanh Tịnh Đạo – Sư Thiện Hảo giảng dạy

Video Buổi 5: Lớp Visuddhamagga Thanh Tịnh Đạo – Sư Thiện Hảo giảng dạy     BỘ VIDEOS LỚP THANH

ĐỌC BÀI VIẾT

Buổi 2: Lớp Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga – Sư Thiện Hảo Giảng

BUỔI 2: LỚP THANH TỊNH ĐẠO VISUDDHIMAGGA – SƯ THIỆN HẢO GIẢNG     Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa VISUDDHIMAGGO

ĐỌC BÀI VIẾT

Buổi 3: Lớp Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga – Sư Thiện Hảo Giảng

Buổi 3: Lớp Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga – Sư Thiện Hảo Giảng     Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa VISUDDHIMAGGO

ĐỌC BÀI VIẾT

Buổi 4: Lớp Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga – Sư Thiện Hảo Giảng

Buổi 4: Lớp Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga – Sư Thiện Hảo Giảng     Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa VISUDDHIMAGGO

ĐỌC BÀI VIẾT

Buổi 5: Lớp Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga – Sư Thiện Hảo Giảng

Buổi 5: Lớp Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga – Sư Thiện Hảo Giảng     Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa VISUDDHIMAGGO

ĐỌC BÀI VIẾT

Buổi 6: Lớp Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga – Sư Thiện Hảo Giảng

Buổi 6: Lớp Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga – Sư Thiện Hảo Giảng     Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa VISUDDHIMAGGO

ĐỌC BÀI VIẾT

Buổi 7: Lớp Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga – Sư Thiện Hảo Giảng

Buổi 7: Lớp Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga – Sư Thiện Hảo giảng dạy ngày 27/07/2022   Namo tassa bhagavato arahato

ĐỌC BÀI VIẾT

Buổi 8: Lớp Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga – Sư Thiện Hảo Giảng

Buổi 8: Lớp Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga – Sư Thiện Hảo Giảng   Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa VISUDDHIMAGGO (Paṭhamo

ĐỌC BÀI VIẾT

Buổi 9: Lớp Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga – Sư Thiện Hảo Giảng

Buổi 9: Lớp Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga – Sư Thiện Hảo giảng dạy ngày 18/08/2022   Namo tassa bhagavato arahato

ĐỌC BÀI VIẾT

Buổi 10: Lớp Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga – Sư Thiện Hảo Giảng

Buổi 10: Lớp Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga – Sư Thiện Hảo giảng dạy 24/08/2022   Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

ĐỌC BÀI VIẾT

Buổi 11: Lớp Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga – Sư Thiện Hảo Giảng

Buổi 11: Lớp Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga – Sư Thiện Hảo giảng dạy ngày 29/08/2022   Namo tassa bhagavato arahato

ĐỌC BÀI VIẾT

Buổi 12: Lớp Visuddhimagga Thanh Tịnh Đạo – Sư Thiện Hảo giảng

Buổi 12: Lớp Visuddhimagga Thanh Tịnh Đạo – Sư Thiện Hảo giảng dạy ngày 31/08/2022   Namo tassa bhagavato arahato

ĐỌC BÀI VIẾT

Buổi 13: Lớp Visuddhimagga Thanh Tịnh Đạo – Sư Thiện Hảo giảng

Buổi 13: Lớp Visuddhimagga Thanh Tịnh Đạo – Sư Thiện Hảo giảng dạy ngày 05/09/2022   Namo tassa bhagavato arahato

ĐỌC BÀI VIẾT