Vi Diệu Pháp Sơ Cấp – Buổi 1: Khai Giảng, Giới Thiệu & Đọc Các Câu Kệ Dẫn Nhập

Buổi 1: Khai Giảng, Giới Thiệu & Đọc Các Câu Kệ Dẫn Nhập | Lớp Vi Diệu Pháp Sơ Cấp

ĐỌC BÀI VIẾT

Vi Diệu Pháp Sơ Cấp – Buổi 2: Ý Nghĩa Học Vi Diệu Pháp & Hiểu Đúng Về Chánh Pháp Sasaddhamma

Buổi 2: Ý Nghĩa Học Vi Diệu Pháp & Hiểu Đúng Về Chánh Pháp Sasaddhamma   ABHIDHAMMATTHASANGAHA THẮNG PHÁP TẬP

ĐỌC BÀI VIẾT

Vi Diệu Pháp Sơ Cấp – Buổi 3: Tiếp Phần Câu Nhập Đề, 4 Thắng Pháp & 4 Loại Tâm

Buổi 3: Tiếp Phần Câu Nhập Đề, 4 Thắng Pháp & 4 Loại Tâm   ABHIDHAMMATTHASANGAHA THẮNG PHÁP TẬP YẾU

ĐỌC BÀI VIẾT

Vi Diệu Pháp Sơ Cấp – Buổi 4: 4 Loại Tâm (tiếp Theo) – Sư Cả Chùa Tuk Phos Giảng Dạy

Vi Diệu Pháp Sơ Cấp – Buổi 4: 4 Loại Tâm (Tiếp Theo) – Sư Cả Chùa Tuk Phos Giảng

ĐỌC BÀI VIẾT

Vi Diệu Pháp Sơ Cấp – Buổi 5: Akusalacittaṃ Bất Thiện Tâm: 8 Tâm Tham, 2 Tâm Sân, 2 Tâm Si

Vi Diệu Pháp Sơ Cấp – Buổi 5: Akusalacittaṃ Bất Thiện Tâm: 8 Tâm Tham, 2 Tâm Sân, 2 Tâm

ĐỌC BÀI VIẾT

Vi Diệu Pháp Sơ Cấp – Buổi 6: Căn (nhân) Của Các Bất Thiện Tâm – Sư Cả Chùa Tuk Phos Giảng

Vi Diệu Pháp Sơ Cấp – Buổi 6: Căn (Nhân) Của Các Bất Thiện Tâm – Sư Cả Chùa Tuk

ĐỌC BÀI VIẾT

Vi Diệu Pháp Sơ Cấp – Buổi 7: Tâm Bất Thiện Phần Nhân Tâm Tham Hợp Với Tà Kiến – Sư Cả Chùa Tuk Phos

Vi Diệu Pháp Sơ Cấp – Buổi 7: Tâm Bất Thiện phần Nhân Tâm Tham hợp với Tà Kiến –

ĐỌC BÀI VIẾT

Vi Diệu Pháp Sơ Cấp – Buổi 8: Nhân Phát Sinh Tâm Tham Hợp Với Tà Kiến – Sư Cả Chùa Tuk Phos Giảng

Vi Diệu Pháp Sơ Cấp – Buổi 8: Nhân Phát Sinh Tâm Tham Hợp Với Tà Kiến – Sư Cả

ĐỌC BÀI VIẾT

Vi Diệu Pháp Sơ Cấp – Buổi 9: Tà Kiến Thấy Sai Chấp Lầm Trong 5 Uẩn – Sư Cả Chùa Tuk Phos Giảng

Vi Diệu Pháp Sơ Cấp – Buổi 9: Tà Kiến Thấy Sai Chấp Lầm Trong 5 Uẩn – Sư Cả

ĐỌC BÀI VIẾT

Vi Diệu Pháp Sơ Cấp – Buổi 10: Tà Kiến Cố Định (3 Loại) & Hiểu Về Quả Báu Bố Thí

Vi Diệu Pháp Sơ Cấp – Buổi 10: Tà Kiến Cố Định (3 Loại) & Hiểu Về Quả Báu Bố

ĐỌC BÀI VIẾT

Vi Diệu Pháp Sơ Cấp – Buổi 11: Tà Kiến Cố Định (tiếp) & Nhận Xét Về 8 Tâm Tham, 2 Tâm Sân

Vi Diệu Pháp Sơ Cấp – Buổi 11: Tà Kiến Cố Định (Tiếp) & Nhận Xét Về 8 Tâm Tham,

ĐỌC BÀI VIẾT