Chương VII – Chiếc Xe Ðưa Ðến Niết Bàn (Phần B) – Chánh Niệm Là Vỏ Sắt Bao Quanh Chiếc Xe

  Chiếc Xe Ðưa Ðến Niết Bàn (Phần B)   Chánh Niệm là Vỏ Sắt Bao Quanh Chiếc Xe Chiếc

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần Iii – Đại Kinh Chuyển Pháp Luân – Chánh Niệm Đạo

CHÁNH NIỆM ĐẠO “Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh niệm? Trong Giáo Pháp này, vị Tỷ kheo sống

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần Iii – Đại Kinh Chuyển Pháp Luân – Làm Thế Nào Để Tạo Ra Chánh Niệm Minh Sát (vipassanā Sati)

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TẠO RA CHÁNH NIỆM MINH SÁT (VIPASSANĀ SATI) Do đó, chỉ cần chọn bất kỳ một

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần Iii – Đại Kinh Chuyển Pháp Luân – Minh Sát Trí Chỉ Phát Sanh Do Chánh Niệm Ghi Nhận

MINH SÁT TRÍ CHỈ PHÁT SANH DO CHÁNH NIỆM GHI NHẬN Chúng tôi sẽ trích dẫn ra đây một đoạn

ĐỌC BÀI VIẾT