Videos 1. Phẩm Lợi Ích (ānisaṃsavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 10

Videos 1. Phẩm Lợi Ích (Ānisaṃsavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 10  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 2. Phẩm Hộ Trì (nāthavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 10

Videos 2. Phẩm Hộ Trì (Nāthavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 10  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 3. Phẩm Lớn (mahāvagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 10

Videos 3. Phẩm Lớn (Mahāvagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 10    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 4. Phẩm Upāli (upālivagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 10

Videos 4. Phẩm Upāli (Upālivagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 10    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 5. Phẩm Mắng Nhiếc (akkosavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 10

Videos 5. Phẩm Mắng Nhiếc (Akkosavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 10  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 6. Phẩm Tâm Của Mình (sacittavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 10

Videos 6. Phẩm Tâm Của Mình (Sacittavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 10

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 7. Phẩm Song Đối (yamakavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 10

Videos 7. Phẩm Song Đối (Yamakavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 10  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 8. Phẩm Ước Nguyện (ākaṅkhavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 10

Videos 8. Phẩm Ước Nguyện (Ākaṅkhavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 10  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 9. Phẩm Trưởng Lão (theravagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 10

Videos 9. Phẩm Trưởng Lão (Theravagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 10  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 10. Phẩm Nam Cư Sĩ (upālivagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 10

Videos 10. Phẩm Nam Cư Sĩ (Upālivagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 10

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 11. Phẩm Sa-môn Tưởng (samaṇasaññāvagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 11. Phẩm Sa-môn Tưởng (Samaṇasaññāvagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch     TĂNG CHI BỘ KINH PHẦN 10

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 12. Phẩm Đi Xuống (paccorohaṇivagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 10

Videos 12. Phẩm Đi Xuống (Paccorohaṇivagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 10  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 13. Phẩm Thanh Tịnh (parisuddhavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 10

Videos 13. Phẩm Thanh Tịnh (Parisuddhavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 10  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 14. Phẩm Thiện Lương (sādhuvagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 10

Videos 14. Phẩm Thiện Lương (Sādhuvagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 10  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 15. Phẩm Thánh Đạo (ariyavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 10

Videos 15. Phẩm Thánh Đạo (Ariyavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 10  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 16. Phẩm Người (puggalavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 10

Videos 16. Phẩm Người (Puggalavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 10    

ĐỌC BÀI VIẾT