THERAVĀDA SOUNDCLOUD

Phat Giao Theravada 1200

KÊNH AUDIOS PHẬT GIÁO THERAVĀDA

AUDIOS TẠNG KINH (KHÔNG LỒNG NHẠC)

Tổng hợp các bài kinh Đức Phật thuyết được kết tập trong bộ Tam Tạng Pali, các bài pháp bảo, bài hướng dẫn thiền, những cuốn sách quý… của các Bậc Trưởng Lão, các Thiền Sư nổi tiếng thế giới.

 

Các Playlist trong kênh Soundcloud Phật Giáo Theravada