Videos 1. Chương 1 – Tương Ưng Nhân Duyên – Phẩm Phật -đà | Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 2

Videos 1. Chương 1 – Tương Ưng Nhân Duyên – Phẩm Phật -Đà | Thích Minh Châu Dịch – Tương

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 2. Chương 1 – Tương Ưng Nhân Duyên – Phẩm Đồ Ăn | Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 2

Videos 2. Chương 1 – Tương Ưng Nhân Duyên – Phẩm Đồ Ăn | Thích Minh Châu Dịch – Tương

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 3. Chương 1 – Tương Ưng Nhân Duyên – Phẩm Mười Lực | Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 2

Videos 3. Chương 1 – Tương Ưng Nhân Duyên – Phẩm Mười Lực | Thích Minh Châu Dịch – Tương

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 4. Chương 1 – Tương Ưng Nhân Duyên – Phẩm Kalara – Vị Sát-đế-lỵ | Thích Minh Châu Dịch

Videos 4. Chương 1 – Tương Ưng Nhân Duyên – Phẩm Kalara – Vị Sát-Đế-Lỵ | Thích Minh Châu Dịch

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 5. Chương 1 – Tương Ưng Nhân Duyên – Phẩm Gia Chủ | Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 2

Videos 5. Chương 1 – Tương Ưng Nhân Duyên – Phẩm Gia Chủ | Thích Minh Châu Dịch – Tương

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 6. Chương 1 – Tương Ưng Nhân Duyên – Phẩm Cây | Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 2

Videos 6. Chương 1 – Tương Ưng Nhân Duyên – Phẩm Cây | Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 7. Chương 1 – Tương Ưng Nhân Duyên – Đại Phẩm (1) | Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 2

Videos 7. Chương 1 – Tương Ưng Nhân Duyên – Đại Phẩm (1) | Thích Minh Châu Dịch – Tương

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 8. Chương 1 – Tương Ưng Nhân Duyên – Đại Phẩm (2) | Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 2

Videos 8. Chương 1 – Tương Ưng Nhân Duyên – Đại Phẩm (2) | Thích Minh Châu Dịch – Tương

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 9.chương 1 -tương Ưng Nhân Duyên- Sa-môn, Bà-la-môn |thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 2

Videos 9.Chương 1 -Tương Ưng Nhân Duyên- Sa-Môn, Bà-La-Môn |Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 2

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 10. Chương 2 – Tương Ưng Minh Kiến | Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 2

Videos 10. Chương 2 – Tương Ưng Minh Kiến | Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 11. Chương 3 – Tương Ưng Giới – Phẩm Sai Biệt – Phẩm Thứ Hai (1) | Thích Minh Châu Dịch

Videos 11. Chương 3 – Tương Ưng Giới – Phẩm Sai Biệt – Phẩm Thứ Hai (1) | Thích Minh

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 12. Chương 3 – Tương Ưng Giới – Phẩm Thứ Hai (2) | Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 2

Videos 12. Chương 3 – Tương Ưng Giới – Phẩm Thứ Hai (2) | Thích Minh Châu Dịch – Tương

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 13. Chương 3 – Tương Ưng Giới – Phẩm Nghiệp Đạo – Phẩm Thứ Tư | Thích Minh Châu Dịch

Videos 13. Chương 3 – Tương Ưng Giới – Phẩm Nghiệp Đạo – Phẩm Thứ Tư | Thích Minh Châu

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 14. Chương 4 – Tương Ưng Vô Thỉ | Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 2

Videos 14. Chương 4 – Tương Ưng Vô Thỉ | Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 15. Chương 5 – Tương Ưng Kassapa (1) | Hòa Thượng Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 2

Videos 15. Chương 5 – Tương Ưng Kassapa (1) | Hòa Thượng Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 16. Chương 5 – Tương Ưng Kassapa (2) | Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 2

Videos 16. Chương 5 – Tương Ưng Kassapa (2) | Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần

ĐỌC BÀI VIẾT